"město" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

městoStadt

Beispieltexte mit "město"

město Madridautonome Gemeinschaft Madrid
město Valencieautonome Gemeinschaft Valencia
malé městoKleinstadt
nové městoneue Stadt
hlavní městoHauptstadt
střední městoMittelstadt
satelitní městoSatellitenstadt
oblast Sofija městoRegion Sofia Stadt
Město Mikkeli – ostatní dluhy (nezaplacené poplatky)Stadt Mikkeli – sonstige Verbindlichkeiten (offene Gebühren)
Město zařízení nemá platný formát nebo je mimo rozsah.Die Stadt (City) der Anlage hat ein ungültiges Format oder liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
Město jednotlivců nemá platný formát nebo je mimo rozsah.Die Stadt (City) der Person hat ein ungültiges Format oder liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
Město Amsterdam se rozhodlo do pasivní vrstvy této sítě investovat společně se dvěma soukromými investory a pěti společnostmi působícími v oblasti sociálního bydlení.Die Stadt Amsterdam hatte beschlossen, gemeinsam mit zwei Privatinvestoren und fünf Wohnungsbaugesellschaften in die passive Netzschicht zu investieren.
Adresa kontaktní osoby – městoAdressdaten des Ansprechpartners – Stadt
Adresa držitele účtu – městoAdressdaten des Kontoinhabers – Stadt
Část 2 zkoušky je tvořena jedním cyklem mimo město.Teil 2 der Prüfung besteht aus einem außerstädtischen Fahrzyklus.
Opatření, která provedlo město MikkeliVon der Stadt Mikkeli gewährte Maßnahmen
lokalita projektu: členský stát a město nebo region, kde je projekt prováděn;Projektstandort: Mitgliedstaat und Stadt oder Region, in der das Projekt beheimatet ist;
příprava zkoušky včetně městského cyklu (část 1) a cyklu mimo město (část 2),Vorbereitung der Prüfung mit einem Stadtfahrzyklus (Teil 1) und einem außerstädtischen Fahrzyklus (Teil 2),
Cyklus mimo město obsahuje 13 fází (volnoběh, zrychlení, stálá rychlost, zpomalení atd.).Der außerstädtische Fahrzyklus besteht aus 13 Phasen (Leerlauf, Beschleunigung, Konstantfahrt, Verzögerung usw.).
Vrchní velitel KGB pro Homelskou oblast a bývalý zástupce vrchního velitele KGB pro město Homel.Leiter des KGB der Region Gomel und ehemaliger stellvertretender Leiter des KGB für Gomel.
místnost č. 33, 5. patro, tržnice Sarafi Market, město Kandahár, provincie Kandahár, AfghánistánRoom number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Provinz Kandahar, Afghanistan
Společnost Mesta AS například uzavřela smlouvu na provádění zimní údržby silnic pro město Oslo.Beispielsweise hat Mesta AS einen Auftrag zur Durchführung des Winterstraßendienstes für die Gemeinde Oslo übernommen.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

F202C: adresa žadatele (obec nebo město)F202C: Anschrift des Antragstellers: Gemeinde oder Stadt
F222C: adresa organizace (obec nebo město)F222C: Anschrift der Organisation: Gemeinde oder Stadt
adresu, město, směrovací číslo a zemi fyzického umístění rejstříku;Anschrift, Stadt, Postleitzahl und Land des Registerstandorts
Úplná adresa (tj. ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, město, stát/kraj) a zeměVollständige Anschrift (z. B. Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Region/Provinz) und Land
Vrchní velitel KGB pro Minskou oblast a město Minsk a bývalý zástupce vrchního velitele KGB pro město Minsk.Leiter des KGB der Region und Stadt Minsk und ehemaliger stellvertretender Leiter des KGB in Minsk.
jméno, adresu, město, směrovací číslo, zemi, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu správce rejstříku u svého rejstřík;Namen, Anschrift, Stadt, Postleitzahl, Land, Telefonnummer, Faxnummer und elektronische Anschrift des Registerführers seines Registers