"litrů" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
litrůLiter

Beispieltexte mit "litrů"

Velikost dávky však bude omezena na 20 litrů.Die Abnahmemengen sind jedoch jeweils auf 20 Liter begrenzt.
je plněn do nádob o objemu nejvýše 60 litrů.in Behältnissen mit einem Inhalt von höchstens 60 Litern abgefüllt ist.
Mrazničky pultového typu o objemu ≤ 800 litrůGefrier- und Tiefkühltruhen mit einem Inhalt ≤ 800 l
Spotřebitelský obal o objemu vyšším než 5 litrůUnmittelbare Verpackungseinheiten mit einem Inhalt von mehr als 5 l
Vyrovnávací nádrž o maximální kapacitě 40 litrů.Ausgleichsbehälter mit einem maximalen Fassungsvermögen von 40 l
Porucha - celkové množství receptury převyšuje 26 litrůStörung Gesamtmenge der Rezeptur größer 26 Liter
v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 5 litrůin unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 l oder weniger
Velikost dávky na 5 litrů vodyDosiermenge bezogen auf 5 Liter Wassermenge
v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo vícein unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50Litern oder mehr
průtoková rychlost vyšší než 100 litrů za hodinu;Durchflussrate größer als 100 l/h,
Odběrový objem interních přepravních nádob je omezen na 20 litrů na nádobu.Die Abnahmemengen in den internen Transportbehälter sind jeweils auf 20 Liter begrenzt.
Objem vzorků vydaných schváleným společnostem nepřekročí 5 litrů na jednu nádobu.Die den zugelassenen Unternehmen gelieferte Menge ist auf 5 Liter je Behältnis begrenzt.
Nezpracovaná zmrazená kokosová voda, v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo víceKokoswasser, gefroren, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Liter oder mehr, nicht behandelt
Dávkovací trubici lze kvůli vyčištění propláchnout funkcí „Propláchnout“ (Klarspülen) pomocí 2 litrů vody.Desweiteren kann hier zu Reinigungszwecken über die Funktion „Klarspülen“ das Dosierrohr mit 2,0 Liter Wasser, klargespült werden.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

S objemem nepřesahujícím 250 litrůmit einem Inhalt von 250 l oder weniger
V nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrůin Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 10 l
kapacitě 18 litrů nebo větší, avšak nejvýše 50 litrůeinem Fassungsvermögen von 18 Liter oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 Liter
Nádrže, zásobníky, kádě a podobné nádoby z plastů o obsahu > 300 litrůSammelbehälter, Tanks, Bottiche und ähnliche Behälter, mit einem Fassungsvermögen > 300 l, aus Kunststoffen
Nádrže, zásobníky, kádě a podobné nádoby z plastů o obsahu > 300 litrůSammelbehälter, Tanks, Bottiche, Großpackmittel und ähnliche Behälter, mit einem Fassungsvermögen > 300 l, aus Kunststoffen
Nádrže, zásobníky, kádě a podobné nádoby o obsahu převyšujícím 300 litrůSammelbehälter, Tanks, Bottiche und ähnliche Behälter, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l
Nádoby používané na vnitropodnikovou přepravu by měly mít kapacitu cca 25 litrůDie innerbetrieblichen Transportbehälter sollen ca. 25 Ltr.
změřit objem (například 10 litrů) krunýřovky a vody dohromady,Messung des Volumens (z.B. 10 Liter) von Krill und Wasser zusammen
S každoročním nárůstem o 50 hektolitrů (vyjádřeno ekvivalentem čistého alkoholu) od 1.1.2015.Mit einer jährlichen Erhöhung um 50 Hektoliter (ausgedrückt in Reinalkoholäquivalent) ab dem 1.1.2015.
zásobníky, nádrže (včetně septiků), kádě a podobné nádoby o obsahu převyšujícím 300 litrů;Sammelbehälter, Tanks (einschließlich Klärtanks), Bottiche und ähnliche Behälter, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l;
U trakčních baterií otevřeného typu se vně prostoru pro cestující smí vylít nejvýše 7 % při maximu 5,0 litrů.Bei offenen Antriebsbatterien dürfen nicht mehr als 7 % und maximal 5,0 Liter außerhalb des Fahrgastraums austreten.
Zde je v zásadě třeba respektovat, že zadaná receptura je vždy založena na množství vody 20 litrů a menší jednotky odběru musí být odpovídajícím způsobem přepočítány.Hier ist grundsätzlich zu beachten das die eingegebene Rezeptur immer auf Basis von einer 20 Liter Wassermenge erfolgt und die kleinere Abfülleinheiten entsprechend heruntergerechnet werden.