"kvašení" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

kvašeníGärung

Beispieltexte mit "kvašení"

vinné kvašeníWeinbereitung
zastavení kvašení sladkých, polosladkých a polosuchých vín.Verhindern der Gärung von Süßweinen, lieblichen und halbtrockenen Weinen.
Podrobení těchto výrobků alkoholovému kvašení na území Unie je zakázáno.Das Einleiten einer alkoholischen Gärung ist bei diesen Erzeugnissen im Unionsgebiet untersagt.
Rovněž zabraňuje množení nežádoucích kvasinek během druhotného kvašení v lahvích.Auch verhindern diese Stoffe das Wachstum unerwünschter Hefen während der zweiten Gärung in der Flasche.
Po vyčiření a zastavení kvašení pomocí SO2 se víno musí naplnit do lahví o objemu 75 cl a označit etiketou.Sobald der Wein geklärt und mittels SO2-Zusatz stabilisiert ist, wird er in 75-cl-Flaschen abgefüllt und etikettiert.
Jiné víno; vinný mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholuanderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist
U čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení a vína lze použít:Bei frischen Weintrauben, Traubenmost, teilweise gegorenem Traubenmost, Jungwein und Wein dürfen

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Způsob určení konce kvašení:Verfahren zur Bestimmung des Gärungsabschlusses:
který se získává prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašenímdas durch erste oder zweite alkoholische Gärung von
Získává se mléčným kvašením cukrů nebo se připravuje syntetickySie wird durch Milchsäuregärung von Zucker gewonnen bzw. synthetisch hergestellt.
Veškeré kvašení, destilace a dehydratace musí probíhat v zařízení, které se kvalifikovalo.Vergärung, Destillation und Wasserentzug mussten vollständig im förderfähigen Betrieb stattfinden.
Částečně kvašený (fermentovaný) nebo se zastaveným kvašením, jinak než přidáním alkoholuteilweise gegoren, auch ohne Alkohol stumm gemacht
který se při otevření nádoby vyznačuje unikáním oxidu uhličitého pocházejícího výhradně z kvašení;das beim Öffnen des Behältnisses durch Entweichen von ausschließlich aus der Gärung stammendem Kohlendioxid gekennzeichnet ist;
Ostatní vinné mošty, jiné než částečně kvašené nebo se zastaveným kvašením, jinak než přidáním alkoholuanderer Traubenmost, ausgenommen teilweise gegorener, auch ohne Alkohol stumm gemachter Most