"konstrukce" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
konstrukceAufbau
konstrukceBau

Beispieltexte mit "konstrukce"

konstrukce automobilůAutomobilbau
kovová konstrukceStahlbau
elektrická konstrukceElektrischer Aufbau
elektrická konstrukceElektrokonstruktion
konstrukce zkušebního zařízeníAufbau des Prüfstandes
Uchycení nosné konstrukceVerankerung der Struktur
Zpomalení nosné konstrukceVerzögerung der Struktur
Spádová rámová konstrukceDurchlaufrahmen
Změny konstrukce strojeVeränderungen an der Maschine
Konstrukce – pohled zdolaAufbau- Ansicht von unten
Konstrukce nářadí a foremWerkzeug- und Formenbau
Konstrukce a příprava povrchuKonstruktion und Vorbereitung der Oberfläche
Konstrukce elektromechanické připojovací jednotkyAufbau der elektromechanischen Fügeeinheit
Konstrukce zkušebního zařízení (obslužná strana)Aufbau des Prüfstandes (Bedienseite)
Konstrukce hořáku (hořák s nízkými emisemi NOX) [24]Brennergestaltung (Low-NOx-Brenner) [25]
Konstrukce a práce hrubé stavby pozemních a inženýrských stavebHochbau, Brücken- und Tunnelbau u.Ä.
Křivka zpomalení nosné konstrukceVerzögerungskurve der Struktur
stávající vrty a opuštěné konstrukce.bestehende Bohrlöcher und stillgelegte Strukturen.
Plně a částečně vysouvatelné výrobky lehké konstrukceVoll- und Teilauszüge in Leichtbauweise
Obrazový materiál je použit jako názorná pomůcka, není však směrodatný co se týče detailů jejich konstrukce.Die Bilder dienen zur allgemeinen Veranschaulichung und sind für deren Konstruktion in den Einzelheiten nicht massgebend.
Spojnice nebo posloupnost spojnic veřejných služeb užívaná k ochraně a vedení kabelů a trubek prostřednictvím obalující konstrukce.Eine Versorgungsverbindung oder -verbindungssequenz in Form einer Umhüllung zum Schutz oder zur Führung von Kabeln und Rohrleitungen.
typ a konstrukce imobilizéru.Typ und Bauart der Wegfahrsperre.
kovová konstrukce vozidla (3.1.7.2).“Metallkonstruktion des Fahrzeugs (3.1.7.2)“
Požadavky týkající se konstrukce a zkoušekKonstruktions- und Prüfungsanforderungen
Uměle vytvořená konstrukce v podobě oblouku.Eine künstliche Struktur in Form eines Bogens.
Ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS)FOPS, Schutzaufbau gegen herabfallende Gegenstände
ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS);Strukturen zum Schutz gegen herabfallende Gegenstände (Falling Objects Protective Structures — „FOPS“),
specifikace týkající se konstrukce lovných zařízení, včetně:Spezifikationen der Fanggerätekonstruktion einschließlich

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

technická dokumentace/Konstrukcetechnische Dokumentation/Konstruktion
Konstrukce a jejich díly z hliníku …, j. n.Konstruktionen und Konstruktionsteile usw. aus Aluminium, a. n. g.
Konstrukce stěny musí být taková, aby podporovala dobré rozptýlení tepla.Die Wände müssen so beschaffen sein, dass die Wärme gut abgeleitet wird.
konstrukce (tj. typ obalu, typ vzácného kovu, typ nosiče, hustota kanálků);Bauart (d. h. Art des Gehäuses, Art des Edelmetalls, Art des Trägers, Zelldichte)
konstrukce, tvar nebo materiály zpětných zrcátek, včetně spojení s vozidlem;Art, Form oder Werkstoffe der Rückspiegel, einschließlich der Elemente zur Anbringung an das Fahrzeug;
konstrukce (tj. druh pouzdra, druh vzácného kovu, druh nosiče, hustota komůrek);Bauart (d. h. Art des Gehäuses, Art des Edelmetalls, Art des Trägers, Zelldichte),
Konstrukce a provoz železničního systému nesmí vyvolávat nepřípustnou úroveň hlukuBei Konzeption und Betrieb des Eisenbahnsystems ist eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte durch die davon ausgehenden Lärmemissionen
Použité materiály a způsoby konstrukce:Werkstoffe und Bauart:
Použité materiály a způsoby konstrukce: …Werkstoffe und Bauart: …
Modernizace a rekonstrukce motorů civilních letadelUmbau von zivilen Luftfahrzeugmotoren und -triebwerken
identifikaci dotčené konstrukce, vybavení nebo provozu;eine Beschreibung der betroffenen Konstruktion/Auslegung, der betroffenen Ausrüstung oder des betroffenen Betriebs,
Požadavky na ochranné konstrukce při převrácení (ROPS)Anforderungen an die Überrollschutzstruktur (ROPS)
dosažení souladu, opatření na podporu důvěry a rekonstrukce.Wiederversöhnung, vertrauensbildende Maßnahmen und Wiederaufbau.
Nevhodné konstrukce, umístění nebo označení stavěcích dílůUngeeignete Konstruktion, Platzierung oder Kenntlichmachung von Stellteilen