"jeho" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
jehoihn

Beispieltexte mit "jeho"

jeho plocha není menší než 69 cm2,die Fläche nicht kleiner als 69 cm2 ist,
jeho předpokládanou dobu provádění;die voraussichtliche Laufzeit des gemeinsamen Aktionsplans;
jeho finanční ujednání, a to včetně:die Finanzbestimmungen für den gemeinsamen Aktionsplan, darunter:
Jeho platnost vyprší dne 10. ledna 2014.Ihre Geltungsdauer endet am 10. Januar 2014.
jeho prováděcí ustanovení, a to včetně:die Durchführungsbestimmungen für den gemeinsamen Aktionsplan, darunter:
Jeho zrání probíhá v řadě různých nádob.Die Reifung findet in verschiedenen Arten von Behältern statt.
Jeho stanovisko bude vyslechnuto smíšeným poradním výborem.Er wird vom Paritätischen Beratenden Ausschuss gehört.
Olovo a jeho sloučeninyBlei und Bleiverbindungen
Kadmium a jeho sloučeninyCadmium und Cadmiumverbindungen
ujednání o jeho fungování;die Vereinbarungen über seine Arbeitsweise,
s rozšířením jeho pokrytí:der Ausdehnung seines Abdeckungsbereichs:
chlorid chromitý a jeho hexahydrátChrom-(III)-Chlorid und sein Hexahydrat
se zaváděním jeho infrastruktury:des Aufbaus seiner Infrastruktur:
Předcházení riziku a jeho řízení:Risikoprävention und Risikomanagement:

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Jeho znění je k dispozici na adrese:In Erwartung seiner Veröffentlichung im Amtsblatt, ist der Text unter der folgenden Adresse einsehbar:
Jeho platnost vyprší dne 9. ledna 2015.Ihre Geltungsdauer endet am 9. Januar 2015.
Jeho odstoupení nabylo účinku dne 7. ledna 2014.Sein Rücktritt wurde am 7. Januar 2014 wirksam.
Jeho zadní strana musí být opřena o náběžný váleček.Die Rückwand der Trommel muss an der Anlaufrolle anliegen.
Jeho stisknutím se přivolá vedoucí linky resp. seřizovač.Nach Betätigung wird der Linienführer angefordert.
jehož každá vrstva obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu,bei der jede Schicht eine Mischung aus Polypropylen und Polyethylen enthält,
jeho letadla bylo prováděno pod dozorem kvalifikovaného personálu aseiner Luftfahrzeuge unter Aufsicht qualifizierten Personals erfolgt und
m-Aminofenol a jeho solim-Aminophenol und seine Salze
Lněný olej a jeho frakce:Leinöl und seine Fraktionen:
p-Fenylendiamin a jeho solip-Phenylendiamin und seine Salze
datum jeho vstupu v platnost.das Datum ihres Inkrafttretens.
Kukuřičný olej a jeho frakceMaisöl und seine Fraktionen
Kukuřičný olej a jeho frakce:Maisöl und seine Fraktionen:
síran chromitý a jeho hexahydrátChrom-(III)-Sulfat und sein Hexahydrat