"intenzivní" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
intenzivníintensiv

Beispieltexte mit "intenzivní"

intenzivní hospodářstvíintensive Landwirtschaft
intenzivní chov hospodářských zvířatintensive Viehhaltung
Žluklý Chuťově-čichový počitek typický pro všechny oleje, které prodělaly intenzivní proces autooxidace.Ranzig Flavour bei stark oxidierten Ölen.
Tato překladatelská kancelář má dlouholeté zkušenosti díky intenzivní spolupráci s kooperujícími partnery z průmyslu a technických kanceláří.Das Übersetzungsbüro verfügt über langjährige Erfahrung durch die intensive Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus der Industrie und Ingenieurbüros.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

intenzivní, pokud je medián tohoto znaku vyšší než 6;intensiv, wenn der Median des betreffenden Attributs größer als 6 ist;
Podpora malých a středních podniků s intenzivním výzkumemUnterstützung forschungsintensiver KMU
Při výrobě dílů mohou vznikat situace s intenzivním hlukem.Bei Fertigung von Bauteilen können lärmgefährdete Situationen auftreten.
Přechod se ukončí po uplynutí období intenzivního monitorování.Die Migration wird nach einem Beobachtungszeitraum abgeschlossen.
Světelné zdroje provozované s externími ovladači vysoce intenzivních výbojekLampen, die mit externen Hochdruckentladungslampensteuergeräten betrieben werden
Světelné zdroje provozované s externími ovladači vysoce intenzivních výbojekLampen, die mit externen Betriebsgeräten für Hochdruckentladungslampen betrieben werden
Uvedené intervaly se v případě velmi silného a intenzivního znečištění zkracují!Bei sehr starkem Schmutzaufkommen müssen diese Intervalle verkürzt werden!
schopnost splnit všechny kategorie požadavků zákazníků konkurenceschopným způsobem, včetně intenzivního využívání datových služeb;Die Nachfrage der Verbraucher in allen Kategorien, einschließlich der Intensivnutzer von Datendiensten, kann zu Wettbewerbsbedingungen bedient werden.