"houba" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
houbaPilz
houbaSchwamm
houbaSchwammerl

Beispieltexte mit "houba"

Přírodní houba živočišného původu:Natürliche Schwämme tierischen Ursprungs:
Monakolin K produkuje houba Monascus purpureus a některé její kmeny produkují rovněž citrinin.Monacolin K wird von Monascus purpureus erzeugt, wobei einige Stämme auch Citrinin bilden.