"hloubka" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
hloubkaTiefe

Beispieltexte mit "hloubka"

Hloubka vrtu.Länge der Bohrung.
hloubka vyvrtaného otvoruBohrlochtiefe
Hloubka uložení zemského zdroje.Die Tiefe des Bodenschatzes.
Hloubka 90 mm (ve směru os buněk voštin)Tiefe 90 mm (in Richtung der Achsen der Wabenzellen)
Hloubka 450 mm (ve směru os buněk voštin)Tiefe 450 mm (in Richtung der Achsen der Wabenzellen)
Hloubka stlačení musí činit alespoň 16,5 mm.Die Eindrücktiefe muss mindestens 16,5 mm betragen.
Hloubka (v cm) od povrchu půdy k souvislé skále nebo k pevnému podložíTiefe (in cm) von der Bodenoberfläche bis zu zusammenhängendem festem Gestein
Hloubka složené struktury se rozšíří integrací dílčího procesu jakožto blokového prvku do určité roviny bloků.Durch die Integration eines Teilablaufes als Blockelement in eine Blockebene kann die Verschachtelungstiefe erweitert werden.
Rychlost a hloubka stlačeníEindrückungsgeschwindigkeit und -tiefe
zvolená BEZPEČNÁ HLOUBKA (je-li k dispozici),eingestellter TIEFENANSPRUCH (falls verfügbar),
Přibližná hloubka výskytu HydrogeologicalUnit.Die ungefähre Tiefe der HydrogeologicalUnit.
Se speciální délkou je možná hloubka ponořeníEintauchtiefe in Sonderlänge möglich
Minimální hloubka vzorku musí být alespoň 80 % plné hloubky vzorku.Die Profiltiefe muss mindestens 80 % der vollständigen Profiltiefe betragen.
Potenciální hloubka půdního profilu, v níž se vyvíjejí kořeny (v cm).Tiefe, bis zu der in einem Boden Wurzeln wachsen können (in cm).
Lov garnel druhů Penaeus subtilis a Penaeus brasiliensis je zakázán ve vodách, jejichž hloubka je menší než 30 m.Fangverbot für Garnelen Penaeus subtilis und Penaeus brasiliensis in Wassertiefen von weniger als 30 m.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Hodnota označující horní hranici oboru hodnot výška/hloubka.Wert zur Angabe der Obergrenze des Höhen-/Tiefenbereichs.
Hodnota označující dolní hranici oboru hodnot výška/hloubka.Wert zur Angabe der Untergrenze des Höhen-/Tiefenbereichs.
Hodnota označující horní a dolní hranici oboru hodnot výška/hloubka.Wert zur Angabe der Ober- und Untergrenze des Höhen-/Tiefenbereichs.