"hlava" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
hlavaKopf

Beispieltexte mit "hlava"

hlava válceZylinderkopf
hlava státuStaatschef
hlava rodinyHaushaltsvorstand
tisková hlavaDruckkopf
měřicí hlavaMesskopf
ryhloupínací hlavaSchnellwechselkopf
čtecí hlava neexistujeLesekopf nicht vorhanden
Hlava V tohoto nařízeníTitel V der vorliegenden Verordnung
Hlava vrutu má zapuštěnou drážku.Der Schraubenkopf ist mit einem Innenantrieb versehen.
Hlava na měření příruby s dotykovou sondouMesskopf Flanschmessung mit Messtaster
HLAVA IV ZBOŽÍ VSTUPUJÍCÍ NA CELNÍ ÚZEMÍ UNIETITEL IV VERBRINGEN VON WAREN IN DAS ZOLLGEBIET DER UNION
HLAVA VIII ZBOŽÍ, JEŽ OPUSTILO CELNÍ ÚZEMÍ UNIETITEL VIII VERBRINGUNG VON WAREN AUS DEM ZOLLGEBIET DER UNION
HLAVA VI PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU A OSVOBOZENÍ OD DOVOZNÍHO CLATITEL VI ÜBERLASSUNG ZUM ZOLLRECHTLICH FREIEN VERKEHR UND BEFREIUNG VON DEN EINFUHRABGABEN
HLAVA IX ZJEDNODUŠENÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ, PŘENESENÍ PRAVOMOCI, POSTUP PROJEDNÁVÁNÍ VE VÝBORU A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍTITEL IX ELEKTRONISCHE SYSTEME, VEREINFACHUNGEN, BEFUGNISÜBERTRAGUNG, AUSSCHUSSVERFAHREN UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
IbsBis čtecí hlava neexistujeIbsBis Lesekopf nicht vorhanden
Na schvalování návrhů oprav se použije hlava M.gilt Abschnitt M für die Genehmigung von Reparaturkonstruktionen.
DODATEČNÁ DOVOZNÍ CLA: HLAVA IV KAPITOLA I ODDÍL 2ZUSATZZÖLLE BEI DER EINFUHR GEMÄSS TITEL IV KAPITEL I ABSCHNITT 2
Na šíření výsledků se použije hlava III tohoto nařízení.Hinsichtlich der Verbreitung der Ergebnisse gilt Titel III dieser Verordnung.
Každá hlava může obsahovat operační prostředky a správní prostředky.Jeder Titel kann operative Mittel und Verwaltungsmittel umfassen.
Tato hlava stanovuje postup pro vydávání osvědčení letové způsobilosti.Im vorliegenden Abschnitt wird das Verfahren zur Ausstellung von Lufttüchtigkeitszeugnissen festgelegt.
Tato hlava stanovuje postup pro vydávání osvědčení hlukové způsobilosti.Durch den vorliegenden Abschnitt wird das Verfahren zur Ausstellung von Lärmschutzzeugnissen vorgeschrieben.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

JihlavaIglau
Hlava I – Všeobecná pravidlaTitel I — Allgemeine Vorschriften
Hlava 17: Ochrana zdraví a spotřebiteleTitel 17: Gesundheit und Verbraucherschutz
Hlava 8: Výpůjční a úvěrové operaceTitel 8: Anleihen und Darlehen
Hlava 09: Informační společnost a médiaTitel 09: Informationsgesellschaft und Medien
Hlava 2: Budovy, vybavení a provozní výdajeTitel 2: Gebäude, Material und Sachausgaben
Hlava 2: Budovy, vybavení a provozní výdaje v ústředíTitel 2: Gebäude, Sach- und Betriebsausgaben der zentralen Dienststellen
Hlava 1: Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánuTitel 1: Mitglieder und Personal der Einrichtung
Zboží určené k užívání panovníky a hlavami státůZum persönlichen Gebrauch von Staatsoberhäuptern bestimmte Waren
Na provoz letounů v CAT se vztahuje hlava FTL přílohy III.CAT-Flüge mit Flugzeugen unterliegen den Bestimmungen in Teilabschnitt FTL des Anhangs III:
V příloze III nařízení (EU) č. 965/2012 se doplňuje nová hlava FTL, která zní:In Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 wird folgender Teilabschnitt FTL angefügt:
ceny udělené za úspěchy v soutěžích, na něž se použije část první hlava VII.Preisgelder gemäß Teil 1 Titel VII, die im Rahmen eines Wettbewerbs vergeben werden.
Každá hlava může zahrnovat kapitolu nazvanou „prozatímní rozpočtové položky“.Jeder Titel kann ein Kapitel mit der Bezeichnung „vorläufig eingesetzte Mittel“ enthalten.
Tato hlava stanovuje postup týkající se schvalování letadlových částí a zařízení.Durch den vorliegenden Abschnitt wird das Verfahren zur Genehmigung von Bau- und Ausrüstungsteilen vorgeschrieben.
Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na zaměstnance a správních výdajů agentury (hlava 1 a 2).Diese Mittel sind zur Finanzierung der Personal- und Verwaltungsausgaben der Agentur (Titel 1 und 2) bestimmt.