"heslo" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

HesloPasswort
hesloKennwort
hesloSchlüsselwort

Beispieltexte mit "heslo"

Heslo zapomenuto?Passwort vergessen?
zadejte heslobitte Passwort eingeben
Potvrďte prosím hesloBitte Passwort bestätigen
Tajné heslo uživateleGeheimes Kennwort des Benutzers
Heslo ochrany proti zápisuPassword zum Schreibschutz der
Heslo platné od této chvíleAb jetzt gültiges Kennwort
Heslo je možno na přání zákazníka změnit.Das Paßwort kann entsprechend dem Kundenwunsch geändert werden.
Heslo se zadává stejným způsobem jako parametry.Die Eingabe des Passwortes erfolgt wie die Eingabe eines Parameters.
Heslo vašeho účtu na stránkách Dictindustry bylo nastaveno znovu.Das Passwort Ihres Dictindustry-Accounts wurde zurückgesetzt.
Heslo (kromě hesla výrobce) může výrobce upravit/změnit podle přání uživatele!Das Passwort (außer Herstellerpasswort) können vom Hersteller auf Wunsch angepasst/geändert werden!
zadejte uživatelské jméno a hesloBenutzername und Passwort eingeben
Zadejte uživatelské jméno a heslo.Benutzername und Passwort eingeben.
Neplatné uživ. jméno a/nebo heslo.Benutzername und/oder Kennwort ungültig.
Řízení se nepodařilo dešifrovat heslo.Die Entschlüsselung des Passworts von der Steuerung ist fehlgeschlagen.
Zadejte prosím své uživatelské jméno a heslo.Bitte tragen Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein.
Správce rejstříku okamžitě vydá náhradní heslo.Der Registerführer vergibt dann unverzüglich ein neues Passwort.
Při poklepání na vstupní pole lze založit nové heslo.Bei Doppelklick auf das Eingabefeld kann man ein neues Passwort anlegen.
Zaslat nové heslo e-mailemNeues Passwort per E-Mail zusenden
Vaše heslo bylo nastaveno znovu.Ihr Passwort wurde zurückgesetzt.
Možná heslo nebo zašifrováno.Möglicherweise wurde das Passwort nicht verschlüsselt.
Momentálně platné heslo uživateleZurzeit gültiges Kennwort des Benutzers
žádné heslo Funkce odběru a sledování provozních stavůkein Passwort Abfüllfunktion und einsehen der Betriebszustände
Bylo doplněno nové heslo pro vstup do Vývojářského režimu"Neues Passwort für Entwicklermodus" wurde eingefügt
Po každém vyvolání Pole parametrů se heslo i superheslo vynulují.Nach jedem Aufruf des Parameterfeldes wird das Passwort sowie das Superpasswort auf 0 zurückgesetzt.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Postup popisujeme heslovitě.Die Vorgehensweise wird in Stichworten beschrieben.
Superheslo - zobrazí se/lze editovat teprve poSuperpasswort - wird erst sichtbar/editierbar bei
Toto superheslo lze nyní změnit, tedy přepsat a uložit.Das Superpasswort kann jetzt verändert, also überschrieben und abgespeichert werden.
Kurzor bliká v poli parametrů, do kterého se zadává heslo.Der Cursor (blinkend) steht im Parameterfeld für das Passwort.
Při poklepání bez zápisu do vstupního pole se staré heslo smaže.Bei Doppelklick ohne das Eingabefeld zu beschreiben wird das alte Passwort gelöscht.
Do podřazeného dialogu, který se otevře, můžete zadat nové heslo.Im aufgeschalteten Sub-Dialog können Sie ein neues Passwort eingeben.
Za účelem identifikace musí uživatel nejprve zadat své staré (dosavadní) heslo.Zur Identifizierung muss der Benutzer zunächst sein altes Kennwort eingeben.
Pomocí grafického tlačítka "Změnit heslo" nakonec nové heslo uložíte do paměti.Anschließend wird das neue Passwort mit der Schaltfläche "Passwort ändern" gespeichert.