"doručení" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
doručeníÜberbringung

Beispieltexte mit "doručení"

V této souvislosti se takovým opatřením rozumí první opatřením v rámci výkonu provedené po takovém doručení.In diesem Zusammenhang sollte als erste Vollstreckungsmaßnahme die erste Vollstreckungsmaßnahme nach einer solchen Zustellung gelten.
Lhůty pro doručení vyjádření zájmu.Frist für den Eingang der Interessenbekundungen.
Lhůty pro doručení vyjádření zájmu.Fristen für den Eingang der Interessenbekundungen.
Lhůty pro doručení nabídek a žádostí o účastFristen für den Eingang der Angebote und der Teilnahmeanträge
Datum doručení zboží podléhajícího spotřební daniAnkunftsdatum der verbrauchsteuerpflichtigen Waren
Tato lhůta počíná běžet dnem doručení žádosti o platbu.Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang des Zahlungsantrags.
V případě otevřených řízení: lhůta pro doručení projektů.Bei offenen Wettbewerben: Schlusstermin für den Eingang der Projektvorschläge.
Vysílací tranzitní služby pro doručení obsahu vysílání koncovým uživatelům.Rundfunk-Übertragungsdienste zur Bereitstellung von Sendeinhalten für Endnutzer

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

osobním doručením proti potvrzení;durch Übergabe gegen Empfangsbekenntnis,
lze určit přesnou hodinu a datum doručení nabídek a žádostí o účast;die Uhrzeit und der Tag des Eingangs der Angebote und Teilnahmeanträge genau bestimmt werden können;
Lhůta pro doručení žádostí o výzvu k podání nabídky nebo k jednání.Frist für den Eingang der Anträge auf Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung.
Změny uvedené v odstavci 3 se nepoužijí před datem jejich doručení Komisi.Die Änderungen gemäß Absatz 3 gelten erst ab dem Datum ihres Eingangs bei der Kommission.
Uchazeči mohou předložit písemné dotazy před posledním dnem lhůty pro doručení nabídek.Die Bieter können bis zum Vortag des Termins für die Angebotsabgabe schriftlich Fragen vorlegen.
Veřejný zadavatel dotazy uchazečů zodpoví před posledním dnem lhůty pro doručení nabídek.Der Auftraggeber beantwortet diese Fragen bis zum Vortag des Termins für die Angebotsabgabe.
Národní centrální banky stanoví lhůty pro doručení údajů ze strany zpravodajských jednotek.Die NZBen setzen Fristen für den Erhalt der Daten von den Berichtspflichtigen.