"demontáž" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

demontážDemontage
demontážAbbau

Beispieltexte mit "demontáž"

Demontáž a montáž měřicí trubiceAusbau und Montage des Messrohres
Demontáž ozubeného kola a odložení stranouZahnrad demontieren und ablegen
Demontáž oběžného kola a motoru se musí provádět naležato.Der Ausbau von Laufrad und Motor muss liegend erfolgen.
Demontáž / montáž modulu pro tlakovou zkoušku komponentů railuDemontage / Montage Railkomponentenprüfmodul
Demontáž provádějte pokud možno z přístupné strany = naproti motoru!Möglichst auf zugängliche Seite = Gegenüber Motorseite demontieren!
Demontáž tlakového vysílače, kontrola poškození a vyčištění přívoduAusbau des Drucktransmitters und auf Beschädigung überprüfen und Zuleitung reinigen
Demontáž / montáž modulu pro zkoušku pevnosti sběrných potrubí v průtlakuDemontage / Montage Rail-Berstmodul
Přeprava, ustavení, připojení a demontážTransport, Aufstellung, Anschluss und Abbau
Přeprava, ustavení, připojení a demontážTransport , Aufstellung, Anschluß und Abbau
Jednoduché čištění díky CIP nebo alternativně je možná rychlá demontáž.Einfache Reinigung durch CIP oder alternativ schnelle Zerlegbarkeit möglich.
Při instalaci a demontáž pily musí vždy provádět dvě osoby.Das Auf- und Abbauen der Säge muß mit zwei Personen durchgeführt werden.
Tomuto kroku předchází demontáž pásu jakožto kompletního celku ze strojeVorher Baugruppe Band aus Maschinen montieren
Elektrickou instalaci resp. demontáž smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.Die elektrische Installation bzw. Deinstallation darf nur von einem Fachmann ausgeführt werden.
montáž a demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin, včetně jejich pronájmu,Auf- und Abbau von Gerüsten und beweglichen Arbeitsbühnen einschließlich deren Vermietung,
instalace a demontáž stroje bude možné provést bezpečně v souladu s pokyny návodu k obsluze.der Auf- und Abbau der Maschine entsprechend den Hinweisen der Betriebsanleitung sicher durchgeführt werden kann.
Přípojku a její demontáž smí provádět pouze odborný personál, a to za dodržení elektrotechnických předpisůDer Anschluss und die Demontage darf nur von Fachpersonal entsprechend den elektrotechnischen Regeln durchgeführt werden
Před resp. po zkouškách se ve zkušebních nádržích tohoto stanoviště provádí montáž resp. demontáž přezkušovaných snímačů hladiny paliva.In den Prüfbehältern der Station müssen für die Prüfung die Tankstandsgeber aus- und eingebaut werden.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

demontážní pracovištěDemontageplatz
demontáž/vymontování dílů, modulů, zařízení strojeDemontage/Ausbau von Teilen, Bauteilen, Einrichtungen der Maschine
Demontáž, zdvihání, nakládání, balení, přeprava, vykládáníDemontage, Anheben, Beladen, Verpacken, Transportieren, Entladen
Demontáž / montáž ručního modulu pro tlakovou zkoušku injektoru (volitelná možnost)Demontage / Montage Manuelles Injektormodul (Option)
Demontáž smí provádět pouze odborný personál, a to za dodržení elektrotechnických předpisůDie Demontage darf nur von Fachpersonal entsprechend den elektrotechnischen Regeln durchgeführt werden
Demontáž smí provádět pouze odborný personál v souladu s platnými elektrotechnickými předpisy.Die Demontage darf nur von Fachpersonal entsprechend den elektrotechnischen Regeln durchgeführt werden.
Demontáž stroje smí provádět pouze odborný personál za dodržení místních bezpečnostních předpisů.Die Maschine darf nur von Fachpersonal unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften demontiert werden.
Demontáž/vyjmutí dílů, modulů, zařízení stroje, kontrola dílů, modulů, zařízení stroje, promazávání, hledání chybDemontage/Ausbau von teilen, Bauteilen, Einrichtungen der Maschine, Überprüfen von Teilen, Bauteilen, Einrichtungen der Maschine, Schmieren, Fehlersuche
pokyny k demontáži strojeHinweise zum Abbau der Maschine
průchody demontážním místem xDurchläufe durch Demontageplatz x
Popište postup při demontáži lisu.Vorgehen zum Abbau der Presse beschreiben.
Pokyny k demontáži zkušební stoliceHinweise zum Abbau des Prüfstandes
Zvláštní bezpečnostní pokyny k demontážiBesondere Sicherheitshinweise für die Demontage
Strana, kterou při demontáži upřednostňujemebevorzugte Seite für Demontage
Při demontáži může dojít k úrazu montéra.Bei Demontage kann der Monteur verletzt werden.