"daňový" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
daňovýsteuerlich

Beispieltexte mit "daňový"

daňový základBesteuerungsgrundlage
daňový podnětSteueranreiz
daňový poplatníkSteuerpflichtiger
daňový trestný činSteuerstraftat
Daňový režim pro kaptivní pojišťovny představuje obecné opatřeníDie Steuerregelung für firmeneigene Versicherungsgesellschaften stellt eine allgemeine Regelung dar
Daňový základ těchto podniků se tudíž sníží, a tím rovněž jejich daň z příjmu právnických osob.Dadurch verringert sich die Steuerbemessungsgrundlage dieser Unternehmen und damit auch ihre Körperschaftssteuer.
Daňový odpočet mohou využít rovněž stavební družstva, na něž se vztahuje zákon o stavebních družstvech [17].Darüber hinaus können auch Baugenossenschaften, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes über Baugenossenschaften [17] fallen, den Steuerabzug nutzen.
V tomto případě činí odložený daňový závazek 24 (30 % z 80).Auf dieser Grundlage besteht eine latente Steuerschuld von 24 (30 % von 80).
Norské orgány tvrdí, že navrhovaný daňový odpočet neposkytuje družstvům výhodu.Die norwegischen Behörden vertreten die Auffassung, dass den Genossenschaften durch den geplanten Steuerabzug kein Vorteil gewährt wird.
dále snížit celkový daňový tlak na práci a současně zajistit rozpočtovou konsolidaci.die steuerliche Belastung der Arbeit weiter absenken und gleichzeitig die Haushaltskonsolidierung weiterverfolgen;
dále reformovat daňový systém a systém sociálních dávek k odstranění pasti nezaměstnanosti,durch eine weiter gehende Reform des Steuer- und Sozialleistungssystems Arbeitslosigkeitsfallen beseitigen;
Identifikátor členského státu, ve kterém je hospodářský subjekt nebo daňový sklad registrovánKennung des Mitgliedstaats, in dem der Wirtschaftsbeteiligte oder das Steuerlager registriert ist.
Kontrolní úřad připomíná, že se Dohoda o EHP obecně nevztahuje na daňový systém členského státu ESVO.Die Überwachungsbehörde erinnert daran, dass die Steuersysteme eines EFTA-Staates generell nicht unter das EWR-Abkommen fallen.
Navrhovaný daňový odpočet posiluje postavení družstev vůči jejich konkurentům, kteří mají jinou formu uspořádání.Der geplante Steuerabzug stärkt die Position der Genossenschaften gegenüber ihren Wettbewerbern, die eine andere Organisationsform aufweisen.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

daňových nákladů nebo výnosůErtragsteueraufwand oder –ertrag.
přijmout nový kodex daňových postupů;Annahme eines neuen Steuerverfahrenskodexes;
Otázky aktivní legitimace v daňových věcechKlagebefugnis bei Beihilfen in Form von Abgabenbefreiungen
prohloubit dovednosti a schopnosti daňových úředníků;die Stärkung der Fähigkeiten und Kompetenzen der Steuerbeamten;
Provozní podpora ve formě snížení daní nebo daňových výjimekBetriebsbeihilfen in Form von Steuerermäßigungen oder -befreiungen
splňují požadavky platných daňových a sociálních právních předpisů;mit dem geltenden Steuer- und Sozialrecht in Einklang stehen;
splňují požadavky platných daňových a sociálních právních předpisů;Sie erfüllen die Anforderungen der geltenden steuer- und sozialrechtlichen Bestimmungen.
Situaci v oblasti dodržování daňových předpisů je nutné soustavně sledovat.Die Einhaltung der Steuervorschriften wird kontinuierlich im Auge behalten;