"dělení" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
děleníDivision
děleníTeilung

Beispieltexte mit "dělení"

dělení podle pohlavíGliederung nach Geschlecht
Dělení 0 v provozní proměnnéDivision durch 0 in Betriebsvariable
Dělení nulou v provozní proměnnéDivision durch Null in Variable operate
dělení 1000 slouží k převodu výsledku z megabajtů na gigabajty).erfolgt die Umrechnung von Megabytes in Gigabytes durch Division durch 1000;
patřičné poznámky ke každé úrovni dělení.Erläuterungen zu den einzelnen Untergliederungen.
S možností rychlé demontáže díky inteligentním místům děleníSchnell zerlegbar durch intelligente Trennstellen
Buněčná proliferace zvyšování počtu buněk v důsledku jejich mitotického dělení.Zellproliferation Zunahme der Anzahl von Zellen als Ergebnis der mitotischen Zellteilung.
Funkční pool dělení 0Funktionspool division durch 0
Hodnoty nastavení z předpisu ke změně nastavení se vztahují na dělení stupnic nastavovacích měřítek.Die Einstellwerte aus der Umstellvorschrift beziehen sich auf die Skalen–Einteilung der Einstell–Maßstäbe.
Správní oblast vytvořená nezávisle na jakémkoli dělení území státní správy a spravovaná dvěma nebo více zeměmi.Ein Verwaltungsgebiet, das unabhängig von einer nationalen Gebietsaufteilung geschaffen wurde und von zwei oder mehr Ländern verwaltet wird.
Mitóza proces dělení buněčného jádra, který se obvykle člení na profázi, prometafázi, metafázi, anafázi a telofázi.Mitose Teilung des Zellkerns, die in der Regel in Prophase, Prometaphase, Metaphase, Anaphase und Telophase gegliedert ist.
používají multiplexní techniky dělení vlnové délky přesahující 8 optických nosičů v samostatném optickém okně; neboEinsatz von Wellenlängen-Multiplex-Techniken, sofern die Anzahl der optischen Trägerwellen pro optischem Fenster größer als 8 ist oder

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

odděleníAbteilung
přiděleníZuweisung
personální odděleníPersonalverwaltung
Ukončení přiděleníBeendigung der Abordnung
rozdělení trhuMarktaufteilung
rozdělení pomociVerteilung der Hilfe
přidělení zakázkyöffentliche Auftragsvergabe
udělení občanstvíEinbürgerung
rozdělení mandátůSitzverteilung
TAC a rozděleníTAC und Aufteilung
Dočasná působnost sděleníBefristete geltungsdauer der mitteilung
vedoucí konstrukčního odděleníLeitung Konstruktion
rozdělení podle věkuAltersgliederung
Zásada oddělení funkcíGrundsatz der Aufgabentrennung
rozdělení hlasovacích lístkůStimmenverteilung
Udělení prozatímní akreditaceErteilung einer vorläufigen Zulassung
zeměpisné rozdělení obyvatelstvageografische Verteilung der Bevölkerung
dělením do skupin stanoveným v čl. 1 odst. 3 pro dětské zádržné systémy schválené podle písm. c) bodu i) tohoto odstavce,Gewichtsgruppe gemäß Artikel 1 Absatz 3 für Kinderrückhalteeinrichtungen, die gemäß Buchstabe c Ziffer i zugelassen sind;
Kritéria pro výběr a uděleníAuswahl- und Gewährungskriterien
Vyloučení z režimu a sděleníAusschluss von der Regelung und Mitteilung
Dvouleté zprávy a vnitrostátní sděleníZweijahresberichte und nationale Mitteilungen
Celní doklad (vzor a číslo) nebo číslo výpisu a datum přiděleníName, Mitgliedstaat und Unterschrift der abschreibenden Behörde
Podíl výkazů emisí, u nichž bylo provedeno srovnání s údaji o přiděleníAnteil der Emissionsberichte, die einer Gegenkontrolle anhand der Zuteilungsdaten unterzogen wurden
Chyba v přidělení pamětiFehler in der Zuteilung des Speichers
rozdělení na volební krajeWahlkreiseinteilung
Článek 64 Oddělení funkcíArtikel 64 Aufgabentrennung
Rozdělení uživatelů do skupin.Die Benutzer werden zu Benutzergruppen zusammengefasst.
oddělení od zkušebního prostoruAbtrennung zum Prüfbereich
Rozdělení plavidel oprávněných lovit:Aufteilung der fangberechtigten Fischereifahrzeuge:
Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkůmSachdividenden an Eigentümer