"dědictví" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
dědictvíErbschaft

Beispieltexte mit "dědictví"

kulturní dědictvíkulturelles Erbe
ochrana kulturního dědictvíSchutz des kulturellen Erbes
Ochrana, rozvoj a podpora veřejného kulturního dědictvíSchutz, Entwicklung und Förderung öffentlicher Ressourcen im Bereich Kultur und Kulturerbe
Materiály pro tvůrčí podniky, včetně kulturního dědictvíWerkstoffe für kreative Branchen, einschließlich Kulturerbe
Platnost formy prohlášení o přijetí či odmítnutí dědictvíFormgültigkeit einer Annahme- oder Ausschlagungserklärung
Rozvoj a podpora veřejných služeb v oblasti kulturního dědictvíEntwicklung und Förderung öffentlicher Dienstleistungen im Bereich Kultur und Kulturerbe
První odstavec se netýká případů, kde dojde k převodu v důsledku dědictví.Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die Ansprüche im Zuge einer Erbfolge übertragen werden.
Jakákoli hodnota týkající se příslušných objektů z hlediska kultury nebo kulturního dědictví.Jegliche aus Sicht der Kultur oder des kulturellen Erbes relevanten Objekte.
Ochrana a rozvoj dědictví venkovaErhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes
Obnova a rozvoj vesnic a ochrana a uchování dědictví venkovaDorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz und Erhaltung des ländlichen Kulturerbes
obnova a rozvoj vesnic a ochrany a uchování dědictví venkova,Dorferneuerung und –entwicklung sowie Schutz und Erhaltung des ländlichen Kulturerbes,
Přemýšlivé společnosti – kulturní dědictví a evropská identitaReflektierende Gesellschaften – Kulturerbe und europäische Identität
Pilotní projekt – Ochrana a obnova kulturního dědictví v oblastech konfliktůPilotprojekt — Erhaltung und Wiederherstellung des kulturellen Erbes in Konfliktgebieten
Přípravná akce – Ochrana a obnova kulturního dědictví v oblastech konfliktůVorbereitende Maßnahme — Erhaltung und Wiederherstellung des kulturellen Erbes in Konfliktgebieten
uskutečňování rozhodnutí Technického výboru pro kulturní dědictví složeného ze zástupců obou komunit, včetně projektů menšin,Umsetzung der Beschlüsse des bikommunalen Technischen Ausschusses für das kulturelle Erbe, einschließlich Minderheitenprojekten,

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Přijetí či odmítnutí dědictví, odkazu nebo povinného dědického podíluAnnahme oder Ausschlagung der Erbschaft, eines Vermächtnisses oder eines Pflichtteils
zachováním, ochranou, propagací a rozvojem přírodního a kulturního dědictví;Bewahrung, Schutz, Förderung und Entwicklung des Natur- und Kulturerbes;
povinnost vrátit nebo započíst dary, zálohy na dědictví nebo odkazy při určování podílů jednotlivých oprávněných osob; adie Ausgleichung und Anrechnung unentgeltlicher Zuwendungen bei der Bestimmung der Anteile der einzelnen Berechtigten und