"dítě" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
dítěKind

Beispieltexte mit "dítě"

opuštěné dítěausgesetztes Kind
adoptované dítěadoptiertes Kind
nemanželské dítěnicht eheliches Kind
dítě migrující rodinyZuwandererkind
Osoba se zdá být způsobilou k péči o dítěDie Person scheint fähig zu sein, für das Kind zu sorgen.
Osoba se nezdá být způsobilou k péči o dítěDie Person scheint nicht fähig zu sein, für das Kind zu sorgen.
Pokud jste mladší než 18 let, považujeme Vás za dítě.Wenn Sie noch nicht 18 Jahre alt sind, gelten Sie als Kind.
péče o dítě mladší 9 let,Betreuung eines Kindes unter neun Jahren,
měsíční výše výživného na dítě týkající se jednotlivých oprávněných ader monatliche Betrag, der für jede berechtigte Person als Unterhalt gefordert wird, und
V případě vícečetných porodů se každé živě narozené dítě započítává zvlášť.Bei Mehrlingsgeburten wird jedes lebendgeborene Kind einzeln gezählt.
informace o osobním stavu a sociální situaci navrhovatele (dítěte a rodiče, s nímž dítě žije),Angaben zum persönlichen und sozialen Status des Antragstellers (das Kind und der Elternteil, bei dem das Kind lebt),
Důchod se zvýší na každé další nezaopatřené dítě o částku ve výši dvojnásobku příspěvku na děti.Das Waisengeld erhöht sich vom zweiten unterhaltsberechtigten Kind ab für jedes Kind um den doppelten Betrag der Kinderzulage.
Hmotné důkazy o způsobilosti k péči o dítě (informace o finanční situaci, zaměstnání, sociálním zabezpečení atd.)Materielle Nachweise der Fähigkeit, für das Kind zu sorgen (Angaben zu finanzieller Lage und Berufstätigkeit, Sozialversicherungsdaten usw.)
Státní příslušnost (příslušnosti), nebo země obvyklého bydliště, je-li dítě považováno za osobu bez státní příslušnosti:Staatsangehörigkeit(en) oder bei Staatenlosen das Land, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben:

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

adopce dítěteAdoption
práva dítěteRechte des Kindes
ochrana dítěteJugendschutz
Vztah osoby k dítěti:Beziehung der Person zu dem Kind:
ochrana matky a dítěteFürsorge für Mutter und Kind
svatba dítěte: dva dny;Eheschließung eines Kindes: zwei Tage,
Předpokládaný vztah k dítěti:Mutmaßliche Beziehung zum Kind:
osobní údaje dítěte, sourozence nebo rodiče:Angaben zur Person (Kind/Geschwisterteil/Elternteil):
slovy „Maximální hmotnost dítěte: 15 kg.“den Hinweis „Höchstgewicht: 15 kg.“
Předpokládaná způsobilost osoby k péči o dítě:Mutmaßliche Fähigkeit der Person, für das Kind zu sorgen: