"cesta" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

cestaReise

Beispieltexte mit "cesta"

skupinová cestaGruppenreise
organizovaná cestaPauschalreise
vnitrozemská vodní cestaBinnenwasserstraße
mezinárodní vodní cestainternationale Wasserstraße
Cesta k souborům Vmdt neexistujePfad für die Vmdt Dateien existiert nicht
Cesta seznamů pojezdů neexistujePfad für Fahrlisten existiert nicht
Cesta k historickým datům Vmdt neexistujePfad für Vmdt Historie Daten existiert nicht
cesta dotčené osoby je odůvodněná na základě humanitárních potřeb, včetně náboženských povinností;die betreffende Reise aus humanitären Gründen, einschließlich religiöser Verpflichtungen, gerechtfertigt ist,
Kdyby systém měření dráhy (+převodník) využívaný jak pohonem, tak i doplňkovým hlídacím mechanismem, vypadl, nefungovala by ani jedna vypínací cesta.Fiele das Wegmeßsystem (+Konvertierer) bei Nutzung durch den Antrieb und einer zusätzlichen Überwachung aus, so würde keiner der Abschaltpfade mehr funktionieren.
Rychlá cesta k inovacímDer schnelle Weg zur Innovation
Tato konfigurační cesta neexistujeFolgender Konfigurationspfad existiert nicht
Odůvodnění programu Euratomu – cesta do roku 2020Begründung des Euratom-Programms – Vorbereitung auf 2020
Vpravo vedle této indikace se zobrazuje aktuální cesta k souboru procesu (*.pro).Rechts neben dieser Anzeige wird der aktuelle Pfad der Prozeßdatei (*.pro) angezeigt.
Kapalině se tím uvolňuje cesta kolem sacích kuličkových ventilů. Začíná se zaplňovat kapalinová komora.Die Flüssigkeit kann sich an den Einlaß-Kugelventilen vorbei frei bewegen und die Flüssigkeitskammer füllen.
Nežádoucí událost nastat nemůže, protože je přemosťovací cesta obvodu ochranných dveří přerušena polohovým spínačem.Unerwünschtes Ereignis nicht möglich, da der Überbrückungspfad des Schutztürkreises durch den Positionsschalter unterbrochen ist.
Nežádoucí událost nastat nemůže, protože je přemosťovací cesta obvodu ochranných dveří přerušena neaktivní blokací nového spuštění.Unerwünschtes Ereignis nicht möglich, da der Überbrückungspfad des Schutztürkreises durch die nicht gesetzte Neustartsperre unterbrochen ist.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

propojení námořních přístavů s vnitrozemskými vodními cestami;dem Verbund von Seehäfen mit Binnenwasserstraßen;
není proveditelná extrapolace mezi různými cestami z orální na dermální/inhalační expozici.eine Wegextrapolation (oral zu dermal/Inhalation) ist nicht möglich.
Plody a dřevo jsou méně významnými cestami průniku se zanedbatelnou pravděpodobností zavlečení.Obst und Holz sind nebengeordnete Invasionswege mit vernachlässigbarer Einschleppungswahrscheinlichkeit.
prevenci zavlékání invazních nepůvodních druhů, zejména zabývání se cestami neúmyslného zavlečení;die Verhütung der Einschleppung invasiver gebietsfremder Arten, insbesondere durch Bekämpfung der Einschleppungspfade unbeabsichtigter Einbringung,
Osivo, řezané květiny a okrasná zeleň jsou méně významnými cestami průniku s nízkou pravděpodobností zavlečení.Saatgut, Schnittblumen und Waren des Blumenhandels sind nebengeordnete Invasionswege mit geringer Einschleppungswahrscheinlichkeit.
Zařízení související s vnitrozemskými vodními cestami může zahrnovat zařízení pro nakládku a vykládku nákladu ve vnitrozemských přístavech.Zu den Ausrüstungen für den Binnenschiffsverkehr können Einrichtungen für das Be- und Entladen von Gütern in Binnenhäfen gehören.
Není-li možné najít svisle nad vybraným bodem hranu obrysu, nebo pokud nebyla nalezena uzavřená cesta podél okraje obrysu, vektorizace se přeruší s chybovým hlášením.Wenn senkrecht über dem gewählten Punkt kein Konturrand gefunden werden kann, oder wenn kein geschlossener Weg entlang des Konturrandes gefunden werden konnte, wird die Vektorisierung mit einer Fehlermeldung abgebrochen.