"brána" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
bránaPforte
bránaTor

Beispieltexte mit "brána"

Hmotnost balení nebyla při srovnávání brána v úvahu.Das Verpackungsgewicht wurde bei dem Vergleich nicht berücksichtigt.
Skladová umístění v zablokovaných uličkách nebudou brána v úvahu v těchto případechLagerfächer in gesperrten Gassen werden nicht berücksichtigt bei
Pro účely výpočtu intenzity chovu podle tohoto pododdílu budou brána v úvahu pouze první dvě desetinná místa.Bei der Berechnung des Besatzdichtefaktors in Anwendung dieses Unterabschnitts werden nur die beiden ersten Dezimalstellen berücksichtigt.
Tvrzení první společnosti bylo proto zamítnuto a údajná cenová úprava druhé společnosti nebyla brána v potaz.Das Vorbringen des erstgenannten Unternehmens wurde daher zurückgewiesen und die vom letztgenannten Unternehmen gemeldete Berichtigung blieb unberücksichtigt.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Vybrána nesprávná sada parametrůfalscher Parametersatz wurde ausgewählt
Kaučuková membrána je vyrobena z hygienického butylu.Die Kautschukblase ist aus hygienischem Butyl hergestellt.
V původním šetření byla jako srovnatelná země vybrána Malajsie.In der Ausgangsuntersuchung war Malaysia als Vergleichsland vorgesehen worden.
Membrána funguje jako dělicí prvek mezi stlačeným vzduchem a kapalinou.Die Membrane agiert als Trennmembrane zwischen der Druckluft und der Flüssigkeit.
Membrána je stlačeným vzduchem odtlačována od středového bloku čerpadla.Die Druckluft bewegt die Membrane vom Mittelblock der Pumpe weg.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla jako srovnatelná země vybrána Kanada.In Anbetracht dessen wurde Kanada als Vergleichsland gewählt.
Protilehlá membrána je hřídelem, spojeným s přetlakovou membránou, vtahována naopak dovnitř.Die gegenüberliegende Membrane wird von der Welle, die mit der Überdruck-Membrane verbunden ist, eingezogen.