"bankovnictví" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
bankovnictvíBankgeschäft

Beispieltexte mit "bankovnictví"

elektronické bankovnictvíautomatisierte Bankdienstleistung
přímé rozšíření bankovnictvíeine direkte Verlängerung der Banktätigkeit,
Viz body 43–50 sdělení o bankovnictví.Siehe Nummern 43-50 der Bankenmitteilung.
Viz body 43 až 50 pokynů k bankovnictví.Siehe Randnummern 43 bis 50 der Bankenleitlinien.
Zástupci ECB u Evropského orgánu pro bankovnictvíVertreter der EZB bei der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde
Použití této kapitoly je omezeno na finanční instituce podle pokynů k bankovnictví.Das vorliegende Kapitel gilt nur für Finanzinstitute im Sinne der Bankenleitlinien.
používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro internetové bankovnictví.Nutzung des Internets in den letzten drei Monaten zu Privatzwecken für Internetbanking.
Mezibankovní swapová sazba by však měla být přizpůsobena tak, aby odrážela všeobecné úrovně zvýšeného obchodního rizika mimo bankovnictví.Der Interbank-Swap-Satz sollte jedoch angepasst werden, um die allgemeinen Niveaus der erhöhten Geschäftsrisiken außerhalb des Bankensektors widerzuspiegeln.
Evropský orgán pro bankovnictví – Příspěvek pro hlavu 3Europäische Bankenaufsichtsbehörde — Beitrag zu Titel 3
Evropský orgán pro bankovnictví – Příspěvek pro hlavu 1 a 2Europäische Bankenaufsichtsbehörde — Beitrag zu den Titeln 1 und 2
Podíl na trhu v roce 2011 u bankovnictví a v roce 2010 u pojišťovnictví.Marktanteil 2011 im Bankgeschäft und 2010 im Versicherungsgeschäft.
Sdělení o bankovnictví vymezuje obecné zásady řízené likvidace [168].In der Bankenmitteilung wiederum werden die allgemeinen Grundsätze für eine geordnete Liquidation dargelegt [168].
Orgán pro bankovnictví by měl zajistit, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti.Die EBA sollte gewährleisten, dass höchste Effizienzstandards erfüllt werden.
Tento dopad by se nepříznivě dotkl zejména bankovnictví (–[650–750] milionů EUR).Diese Belastung würde in erster Linie das Bankgeschäft (-[650-750] Mio. EUR) treffen.
Žádosti orgánu pro bankovnictví o poskytnutí informací by měly být řádně odůvodněny.Die Auskunftsersuchen der EBA sollten gebührend gerechtfertigt und begründet werden.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Pokyny k bankovnictví stanoví postup, v jehož rámci by tato řádná likvidace měla probíhat [28].In den Bankenleitlinien sind festgelegt, wie bei einer ordnungsgemäßen Liquidation vorgegangen werden sollte [28].
Commission Bancaire, Financière et des Assurances [Komise pro bankovnictví, finance a pojišťovnictví].Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen (KBFV) („Commission Bancaire, Financière et des Assurances“).
Komise a Evropský orgán pro bankovnictví jsou o těchto opatřeních bez zbytečného odkladu informovány;Die Kommission und die EBA werden von diesen Maßnahmen unverzüglich in Kenntnis gesetzt;
používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro internetové bankovnictví,Nutzung des Internets in den letzten drei Monaten zu Privatzwecken für Internetbanking;
Orgán pro bankovnictví by měl vypracovat jednací řád odborné skupiny, který zajistí její nezávislost a objektivitu.Die EBA sollte für das Gremium eine Geschäftsordnung ausarbeiten, die seine Unabhängigkeit und Objektivität sicherstellt.
V souladu se zákonem o komerčním bankovnictví nemohly být tyto dokumenty během inspekce úředníky EXIM Bank poskytnuty.Nach dem Gesetz über Geschäftsbanken hätten die Beamten der EXIM-Bank diese Dokumente während der Überprüfung nicht vorlegen können.
Evropský orgán pro bankovnictví na svých internetových stránkách zveřejní hypertextové či jiné odkazy na toto informační místo.Die EBA veröffentlicht auf ihrer Website Verweise oder Hyperlinks zu dieser Auskunftsstelle.