"Norsko" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

NorskoNorwegen

Beispieltexte mit "Norsko"

Norsko zavede nové zásady měření cen a objemů takto:Norwegen wendet die neuen Grundsätze zur Preis- und Volumenmessung wie folgt an:
Norsko dále dováží surové dříví, zpracované dřevo a produkty ze dřeva z EU.Außerdem importiert Norwegen auch Holz, verarbeitetes Holz und Holzprodukte aus der EU.
Norsko by mělo zřídit národní koordinační centrum podle tohoto nařízení ode dne 2. prosince 2013.Norwegen sollte ab dem 2. Dezember 2013 ein nationales Koordinierungszentrum gemäß der vorliegenden Verordnung einrichten.
Norsko poskytlo kontrolnímu úřadu doplňující informace týkající se plánu výstavby a půdorysného plánu nového zařízení SHK.Hierzu legte Norwegen der Behörde zusätzliche Angaben zur Bauplanung sowie einen Grundriss der neuen Kontrollanlagen vor.
o programu pro dřevo („Verdiskapningsprogrammet for tre“) Norskoüber das Forstprogramm („Verdiskapningsprogrammet for tre“) Norwegen
K 1. květnu 2004 jsou těmito stát Island, Lichtenštejnsko a Norsko.Am 1. Mai 2004 waren dies Island, Liechtenstein und Norwegen.
PSZ propojení Norsko – Spojené královstvíPCI Verbindungsleitung Norwegen — Vereinigtes Königreich
Kvóta „ostatní druhy“, kterou Norsko přiděluje Švédsku na tradiční úrovni.Quote für "andere Arten", die Norwegen traditionell Schweden einräumt.
Výkonnostní cíle na úrovni Evropské unie vycházejí z údajů pro členské státy, Norsko a Švýcarsko.Die unionsweiten Leistungsziele stützen sich auf Daten für die Mitgliedstaaten, Norwegen und die Schweiz.
Pokud jde o možnou státní podporu pro společnost Bryne Fotball ASA, Norsko uvedlo, že tuto podporu vylučovaly podmínky smlouvy o spolupráci.Norwegen argumentiert, dass aufgrund der Bestimmungen des Kooperationsabkommens eine potenzielle staatliche Beihilfe für Bryne Fotball ASA ausgeschlossen sei.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

o založení společnosti Mesta AS (Norsko)über die Gründung der Mesta AS (Norwegen)
o pronájmu a prodeji letecké základny Lista (Norsko)über die Vermietung und den Verkauf des Luftstützpunktes Lista (Norwegen)
o oznámení nového režimu přímé podpory dopravy (Norsko)über die Notifizierung einer neuen direkten Beförderungsbeihilferegelung (Norwegen)
o neplacených pracovních silách v oblasti výzkumu a vývoje (Norsko)über unbezahlte Arbeit in Forschung und Entwicklung (Norwegen)
V těchto pokynech se státy ESVO myslí Norsko, Island a Lichtenštejnsko.In diesen Leitlinien steht der Begriff „EFTA-Staaten“ für Norwegen, Island und Liechtenstein.
o oznámeném režimu týkajícím se daňových úlev pro určitá družstva (Norsko)über die angemeldete Regelung in Bezug auf Steuervergünstigungen für bestimmte Genossenschaften (Norwegen)
Pozn.: Slova „členské státy“ zahrnují také Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.Anmerkung: Das Wort ‚Mitgliedstaat‘ schließt Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein ein.