"řada" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
řadaReihe
řadaSerie

Beispieltexte mit "řada"

řada regálůRegalzeile
tato řada však bohužel začíná až v roce 2004.Dieselbe statistische Quelle enthält auch Daten zu Grundstückspreisen, aber die Reihe beginnt leider erst 2004.
Celá řada dat je prostřednictvím správy uživatelů zablokována.Diverse Daten sind über die Benutzerverwaltung gesperrt.
Do skříňového rozvaděče je nainstalována řada svorek s pojistkami.Im Steuerschrank ist eine Reihenklemmensicherung eingebaut.
Plán údržby / seznam náhradních a opotřebitelných dílů Eurosort - řada BWartungsplan / Ersatz- und Verschleißteilliste Eurosort B -Serie
V programovém období 2007–2013 se různých oblastí intervence týkala řada opatření.Während des Programmplanungszeitraums 2007-2013 wurden verschiedene Interventionsbereiche durch unterschiedliche Maßnahmen abgedeckt.
Mezi rokem 2008 a obdobím přezkumného šetření vykázala řada ukazatelů negativní vývoj.Mehrere Indikatoren wiesen von 2008 bis zum UZÜ eine negative Entwicklung auf.
Po poskytnutí konečných informací řada zúčastněných stran výše uvedená tvrzení zopakovala.Nach der endgültigen Unterrichtung wurden die genannten Argumente von mehreren interessierten Parteien erneut vorgebracht.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Tištěné slovníky a encyklopedie, též v pořadačové úpravěWörterbücher und Enzyklopädien, auch in Form von Teilheften,
Pokud má řada méně než 9 znaků musí se na levou stranu vepsat dodatečné nuly.Eine Zeichenkette mit weniger als 9 Zeichen muss links mit Nullen aufgefüllt werden.
Před předložením plánu řešení situace se již mimoto řada odprodejů uskutečnila [173].Im Übrigen kamen vor Vorlage des überarbeiteten Plans für die geordnete Abwicklung bereits mehrere Verkäufe zustande [173].
V průběhu šetření se přihlásilo několik uživatelů, tj. výrobců pákových pořadačů.Mehrere Verwender, d. h. Hersteller von Aktenordnern, meldeten sich im Verlauf der Untersuchung.
Je třeba připomenout, že se řada ukazatelů újmy během posuzovaného období vyvíjela záporně.Es wird daran erinnert, dass mehrere Schadensindikatoren im Bezugszeitraum eine negative Entwicklung aufwiesen.
Dokumentace výrobců je součástí tohoto provozního návodu a naleznete ji v samostatném pořadači.Dokumentationen der Hersteller sind Bestandteil dieser Betriebsanleitung und in einem separaten Ordner enthalten.
Datové listy jsou uspořádány abecedně a jsou uloženy v pořadačích přístrojů jiných výrobců.Die Datenblätter sind alphabetisch geordnet in den Fremdgeräteordnern zu finden.