"čtení" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
čteníLektüre

Beispieltexte mit "čtení"

čtení hodnot z typových datLese Werte aus Typdaten
čtení data a času pro výsled. dataLese Datum und Zeit für die Ergebnisdaten
čtení z paměti údajů a zaznamenávání a ukládání do paměti údajů,Auslesen von Daten aus dem Massenspeicher und Aufzeichnung und Speicherung von Daten im Massenspeicher;
čtení z karet tachografu a zaznamenávání a ukládání na karty tachografu,Auslesen von Daten aus Fahrtenschreiberkarten und Aufzeichnung und Speicherung von Daten auf Fahrtenschreiberkarten;
Konfigurace datového objektu zakazuje přístup k serveru za účelem čtení.Die Konfiguration des Datenobjekts verbietet einen lesenden Zugriff auf den Server.
Chyba při čtení proměnné.Fehler beim Lesen Variable.
Chyba při čtení seznamu příkazůFehler beim lesen der Auftragsliste
Chyba při čtení datového bloku díluFehler beim lesen des Teiledatenblocks
spuštění sledu kroků ke čtení grafikystarte die seq. zum lesen der Grafik
čekejte, dokud nebude dokončeno čtení 1Warten auf 1 gelesen
Chyba při čtení binárního datového bloku.Fehler beim Lesen des binären Datenblocks.
připojení vysokotl. vřetene, čtení typových datHD-Spindel dazuschalten, Typdaten lesen

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

rychločteníSchnelllesen
Uznání dohod o započteníAnerkennung vertraglicher Nettingvereinbarungen
současné hodnotě závazků z definovaných požitků po odečteníder Barwert der definierten Leistungsverpflichtung abzüglich
Použití metody interních modelů pro rámcové dohody o započteníVerwendung interner Modelle für Netting-Rahmenvereinbarungen
načtení nových typových datneue Typdaten laden
Načtení dat z procesní databázeDaten aus Ablaufdatenbank laden
Načtení hodnot křivky z registruKennlinienwerte aus der Registry laden
Načtení uložených hodnot ze souboruLaden von gwspeicherten Werten aus einer Datei
Načtení uložených obrysů není možné.Ein Auslesen der gespeicherten Konturen ist nicht möglich.
Datum aplikace nebo odečtení * transpondéruDatum der Implantierung oder Ablesung* des Transponders
Investice / nákupy před odečtením subvencíInvestition/Kauf vor Abzug von Beihilfen