"činit" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

činitbetragen

Beispieltexte mit "činit"

Tento poměr musí činit nejméně 102 %.Diese Kennzahl muss mindestens bei 102 % liegen.
Tato lhůta musí činit alespoň jeden týden.Diese Frist beträgt mindestens eine Woche.
Hloubka stlačení musí činit alespoň 16,5 mm.Die Eindrücktiefe muss mindestens 16,5 mm betragen.
Společnost OPAK odhadla, že tyto náklady mohou činit 150000 NOK.OPAK schätzt diese Kosten auf 150000 NOK.
Rychlost vozidla v okamžiku nárazu musí činit 56 - 0, + 1 km/h.Zum Zeitpunkt des Aufpralls muss die Fahrzeuggeschwindigkeit 56 – 0 km/h, + 1 km/h betragen.
Minimální odběrový objem separačního prostředku bude činit 5 ml.Die Minimalmenge liegt bei 5 ml Abnahmemenge des Trennstoffes.
Celkový finanční příděl pro tuto produkci bude činit 600 milionů EUR.Der Gesamtumfang dieser Kreditvergabe beträgt 600 Mio. EUR.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

vyčinitgerben
Jiné regulační činiteleAndere regulatorische Faktoren
činitel zaplnění, snímací poměrTastverhältnis
činitel pohltivosti zvuku každého ze vzorků (pokud byl měřen).Schallabsorptionskoeffizient jedes Bohrkerns (falls ermittelt).
činitel stárnutí světelného zdroje na konci typové životnosti (s výjimkou světelných zdrojů se žhavicím vláknem);Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer (mit Ausnahme von Glühlampen),
učinit platbu ve prospěch:angewiesen, eine Zahlung zu leisten an:
musí učinit platbu ve prospěch:eine Zahlung leisten an:
To lze vysvětlit těmito činiteli:Dies lässt sich mit folgenden Faktoren erklären:
Analyzovány byly i další činitele.Darüber hinaus wurden noch weitere Faktoren untersucht.
Odrazný povrch a součinitel odrazivostiSpiegelnde Fläche und Reflexionsgrad
Přípustné činitele zkreslení harmonického proudu %Höchster harmonischer Schwingungsanteil in %
Spuštění pevných hodnot kmitočtu/činitele zaplněnístarte feste Werte für Frequenz/Tastverhältnis