"čerpat" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
čerpatpumpen

Beispieltexte mit "čerpat"

Popis vnitrostátních systémů, jež mají čerpat podporuBeschreibung der nationalen Programme, die unterstützt werden sollen
Dovolenou je možno čerpat v plném nebo v polovičním rozsahu.Der Elternurlaub kann auf Vollzeit- oder Halbzeitbasis genommen werden.
Expozice vůči centrálním bankám, pokud je lze čerpat v krizové situaci;Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind,
narození dítěte: deset dní, které lze čerpat během 14 týdnů po porodu;Geburt eines Kindes: zehn Tage, die binnen 14 Wochen nach der Geburt zu nehmen sind,
Navíc by mnoho podniků, např. v odvětví služeb, nemělo možnost čerpat z tohoto režimu výhody.Zudem würden viele Unternehmen, z. B. in den Dienstleistungsindustrien, nicht die Möglichkeit haben, diese Regelung für sich zu nutzen.
Má-li se čerpat kapalina s hustotou nebo vazkostí odlišnou od vody, dbejte na výběr správného výkonu motoru z důvodu změny hydraulického výkonu.Falls eine Flüssigkeit mit einer von Wasser abweichenden Dichte und/oder Zähigkeit gefördert werden soll, ist wegen der Änderung der hydraulischen Leistung auf die dann erforderliche Motorleistung zu achten.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

vyčerpatausreizen
vyčerpatausschöpfen
načerpateinpumpen
vyčerpatentkräften
Čerpadla nechte čerpat, až z odvzdušňovacího ventilu začne vycházet plný tok.Solange fördern lassen, bis am Entlüftungsventil voller Volumenstrom austritt.
poměr účastníků plánu s rodinnými příslušníky, kteří budou oprávněni požitky čerpat;den Anteil der begünstigten Arbeitnehmer mit Angehörigen, die für Leistungen in Frage kommen;
Zkušební a znečištěný olej je nutno odčerpat externím čerpadlem (vypouštěcí zařízení k dispozici není).Das Prüföl und das Schmutzöl muss mit einer externen Pumpe abgepumpt werden (eine Ablassvorrichtung ist nicht vorgesehen).
Podniky, které ji budou čerpat, jsou skutečným nebo potenciálním konkurentem podobných podniků v Norsku a dalších státech EHP.Die begünstigten Unternehmen stehen tatsächlich oder potenziell im Wettbewerb mit ähnlichen Unternehmen in Norwegen und anderen EWR-Staaten.