"úplný" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
úplnýallumfassend
úplnýerschöpfend

Beispieltexte mit "úplný"

úplný výsledek za období přiřaditelný:das Gesamtergebnis der Periode, das
úplný seznam zaměstnanců s uvedením všech složek jejich odměn,die vollständige Liste des Personals mit Angabe aller Bestandteile der Bezüge;
úplný seznam různých typů činností, na něž lze finanční podporu získat;eine erschöpfende Aufstellung der Arten von Tätigkeiten, die für eine finanzielle Förderung in Betracht kommen;
úplný popis a přehled různých plánovaných restrukturalizačních opatření a jejich cena,Beschreibung der einzelnen geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen mit Angabe ihrer jeweiligen Kosten
úplný výčet důvodů, které vedly k nahrazení plavidla, a příslušné podklady nebo odkazy.“eine ausführliche Erläuterung der Gründe für den Schiffstausch sowie alle einschlägigen Belege oder Unterlagen.“
úplný výčet důvodů, které vedly k nahrazení plavidla, a příslušné podpůrné dokumenty nebo odkazy.eine umfassende Übersicht über die Gründe für den Schiffstausch sowie alle einschlägigen Belege oder Unterlagen.
úplný popis systému upozornění řidiče, který vyžaduje příloha XIII, včetně souvisejících monitorovacích strategií;eine vollständige Beschreibung des nach Anhang XIII erforderlichen Aufforderungssystems, einschließlich der entsprechenden Überwachungsstrategien;
poté každý úplný kalendářní rok;danach jedes vollständige Kalenderjahr;
U státních dluhopisů: úplný název emitentaBei öffentlichen Schuldtiteln: vollständiger Name des Emittenten
Tento oddíl neuvádí úplný seznam programů Unie.Die in diesem Abschnitt dargelegten Unionsprogramme stellen keine erschöpfende Auflistung dar.
V této souvislosti je úplný zákaz nepřiměřený.Vor diesem Hintergrund ist ein vollständiges Verbot unverhältnismäßig.
Tyto informace poskytují úplný popis strategie regulace emisí.Die einzureichende Information enthält eine vollständige Beschreibung der Emissionsminderungsstrategie.
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (a jiné rezervy)Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen)
Základní dokument farmakovigilančního systému musí být úplný a čitelný.Die Unterlagen in der Pharmakovigilanzsystem-Stammdokumentation müssen vollständig und lesbar sein.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

úplný překlad evropského patentového spisu do angličtiny, pokud je jazykem řízení francouzština nebo němčina, nebosofern die Verfahrenssprache Französisch oder Deutsch ist, eine vollständige Übersetzung der Patentschrift des Europäischen Patents ins Englische oder
o neúplných strojních zařízeníchfür unvollständige Maschinen
O3 a O4 (s výjimkou neúplných vozidel).O3 und O4 (mit Ausnahme von unvollständigen Fahrzeugen).
Tímto prohlašujeme, že pro níže popsaný neúplný strojHiermit erklären wir, dass bei der nachstehend beschriebenen unvollständigen Maschine
2.4 Je bezpečnostní program obsažný, důkladný a úplný?Ist das Sicherheitsprogramm schlüssig, robust und vollständig?
Závěr: Je bezpečnostní program obsažný, důkladný a úplný?Schlussfolgerung: Ist das Sicherheitsprogramm schlüssig, robust und vollständig?
nový úplný souhrn technické dokumentace ve standardizované podobě.eine neue, vollständige Zusammenfassung der technischen Unterlagen in standardisierter Form.
Kontrolní úřad dosud nedisponuje úplnými informacemi o obchodní správě.Der Überwachungsbehörde liegen bisher nur unvollständige Informationen zum kommerziellen Management vor.