"zásielka" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
zásielkaLieferung

Beispieltexte mit "zásielka"

Zásielka drveného skla spĺňa priemyselné špecifikácie alebo normy uvedené v bode 2.Die Bruchglassendung entspricht der unter Ziffer 2 genannten Industrievorgabe oder -norm.
zásielka je zaslaná priamo schválenému dovoznému stredisku, kde sa lastúrniky ďalej spracúvajú.die Sendung auf direktem Wege in ein zugelassenes Einfuhrzentrum verbracht wird, wo eine Weiterverarbeitung der Weichtiere erfolgt.
Cieľ: Stanoviť bod (alebo miesto), kde sa náklad/poštová zásielka stane identifikovateľný(-á) ako letecký náklad/letecká poštová zásielka.Zweck: Ermittlung des Punktes (oder Orts), an dem Fracht/Post als Luftfracht/Luftpost identifizierbar wird.
VYHLASUJE, že zásielka obsahujedass die Sendung Folgendes enthält:
Takáto zásielka nemôže byť odoslaná do Švédska alebo Fínska.Derartige Sendungen dürfen nicht nach Finnland oder Schweden geschickt werden.
overenie toho, či zásielka nevykazuje akékoľvek znaky neoprávnenej manipulácie, aÜberprüfung, ob die Sendung Anzeichen einer Manipulation aufweist, und
Kvalifikovaný personál kontroluje, či každá zásielka spĺňa príslušné špecifikácie.Qualifiziertes Personal überprüft, dass jede Sendung mit der entsprechenden Vorgabe übereinstimmt.
služby týkajúce sa poštových zásielok neuvedených v písmene a), ako je priama zásielka bez adresy.Dienste, die nicht unter Buchstabe a erfasste Sendungen wie etwa nicht adressierte Postwurfsendungen betreffen.
Identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľná letecká poštová zásielka (‚Zacieliteľnosť‘)Identifizierbare Luftfracht/Luftpost („Anvisierbarkeit“)
Cieľ: Určenie bodu (alebo miesta), kde sa náklad/poštová zásielka stávajú identifikovateľné ako letecký náklad/letecká pošta.Ziel: Ermittlung des Zeitpunkts (oder des Orts), ab dem Fracht/Post als Luftfracht/Luftpost identifizierbar ist.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Postup zničenia tovaru v malých zásielkachVerfahren für die Vernichtung von Waren in Kleinsendungen
nesprevádzaný prístup k týmto zásielkam mali len oprávnené osoby ader unbegleitete Zugang zu diesen Sendungen auf befugte Personen beschränkt ist, und
Cieľ: Stanoviť postupy na zaobchádzanie s nezabezpečenými zásielkami.Zweck: Ermittlung der Verfahren für die Abfertigung ungesicherter Sendungen.
prítomnosti morských biotoxínov vo všetkých zásielkach mrazených alebo spracovaných lastúrnikov.das Vorhandensein mariner Biotoxine in allen Sendungen mit tiefgefrorenen oder verarbeiteten Muscheln.
sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín;in Sendungen von 100 oder mehr Pflanzen in die Union importiert oder aus der Union (re-)exportiert werden.
Všetky dvere, okná a iné miesta prístupu k leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam musia byť zabezpečené alebo musia podliehať kontrole vstupu.Alle Türen, Fenster und sonstigen Zugänge zur Luftfracht/Luftpost müssen gesichert sein oder einer Zugangskontrolle unterliegen.
jeho jednoznačný alfanumerický identifikátor sa uvádzal na sprievodných dokumentoch k prepravovaným zásielkam buď v elektronickej alebo papierovej podobe.seine eindeutige alphanumerische Kennung in den Begleitunterlagen der beförderten Sendungen (elektronisch oder schriftlich) angegeben ist.