"vykurovanie" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

vykurovanieHeizung

Beispieltexte mit "vykurovanie"

Na použitie v energetike alebo na vykurovaniezur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe
Výkon v rámci cyklického intervalu pre vykurovanieLeistung bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb
Vysoko účinná kogenerácia a diaľkové vykurovanieHocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung und Fernwärme
Režim vykurovania, ak spotrebič poskytuje iba vykurovanieHeizbetrieb, falls das Gerät nur heizt
ako palivá pre vykurovanie ich poľnohospodárskeho pozemku,als Brennstoff zur Beheizung seines landwirtschaftlichen Betriebs,
Predajcovia, ktorí predávajú tepelné zdroje na vykurovanie priestoru, zaistia:Händler, die Raumheizgeräte anbieten, müssen sicherstellen, dass
Trieda sezónnej energetickej účinnosti tepelného zdroja na vykurovanie priestoru:Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von Raumheizgeräten:
v prípade kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru sa ďalej uvádza:sowie ferner für Raumheizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung:
V prípade kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru: Užitočná účinnosťRaumheizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung: Wirkungsgrad
V prípade kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru: Elektrická účinnosťFür Raumheizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung: elektrischer Wirkungsgrad
V prípade kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru: Užitočný tepelný výkonRaumheizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung: nutzbare Wärmeleistung

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Iné (biomasa, diaľkové vykurovanie/chladenie atď.)Sonstige (Biomasse, Fernwärme/Fernkühlung usw.)
Oslobodenie od dane sa nevzťahuje na priame ani nepriame vykurovanie [11].Direkte oder indirekte Beheizung [11] sind nicht von der Befreiung abgedeckt.
Plyn používaný na iné účely ako na vykurovanie domov a komerčných budov.“Gas, das für andere Zwecke als zur Beheizung von Gebäuden und Geschäftsgebäuden verwendet wird.“
Grafický návrh štítka pre kogeneračné tepelné zdroje na vykurovanie priestoru je takýto:Die Gestaltung des Etiketts für Raumheizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung muss folgender Vorlage entsprechen:
v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel sa ďalej uvádza:sowie ferner für Raumheizgeräte mit Wärmepumpe:
Elektrické radiátory, konvektory na vykurovanie a ohrievače alebo krby so zabudovaným ventilátoromElektrische Radiatoren, Konvektoren und andere Heizgeräte mit eingebautem Ventilator
ZOSTAVY ZLOŽENÉ Z TEPELNÉHO ZDROJA NA VYKUROVANIE PRIESTORU, REGULÁTORA TEPLOTY A SOLÁRNEHO ZARIADENIAVERBUNDANLAGEN AUS RAUMHEIZGERÄT, TEMPERATURREGLER UND SOLAREINRICHTUNG