"vydávanie" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

vydávanieVerlagswesen

Beispieltexte mit "vydávanie"

vydávanie a tlačDruckerei-, Verlags- und Mediengewerbe
vydávanie hlukových osvedčení;Ausstellung von Lärmzeugnissen,
vydávanie podporované počítačomrechnergestützte Publikation
Vydávanie povolení pre zariadeniaGenehmigung von Anlagen
Vydávanie vis major emisných kvótVergabe von Zertifikaten für Fälle höherer Gewalt
Vydávanie a schvaľovanie osvedčeníAusstellung von Bescheinigungen und Sichtvermerke
Vydávanie a správa platobných prostriedkovAusgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln
vydávanie osvedčení pre palubných sprievodcov adie Ausstellung von Flugbegleiterbescheinigungen und
Vydávanie preukazov spôsobilosti a kvalifikácií.Erteilung von Lizenzen und Berechtigungen.
vydávanie príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti.Erteilung von Lufttüchtigkeitsanweisungen.
Žiadosti o oprávnenia na rybolov a ich vydávanieBeantragung und erteilung von fanggenehmigungen
zariadenie na vydávanie tiesňových signálov.Ausrüstung, um Notsignale geben zu können.
Uplatňuje sa na vydávanie emisných kvót DPH?Wird bei der Vergabe von Emissionszertifikaten Mehrwertsteuer fällig?
Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únieAmt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
Podávanie žiadostí o licencie a vydávanie licenciíEinreichung der Lizenzanträge und Erteilung der Lizenzen
zariadenie na vydávanie tiesňových signálov počas letu:Ausrüstung, um Notsignale geben zu können, bei Flugbetrieb:
signalizačným zariadením na vydávanie tiesňových signálov;einer Signalausrüstung, um Notsignale geben zu können;
Opis postupov a metodík používaných na vydávanie a revíziuBeschreibung der Verfahren und Methoden für die Abgabe und Überprüfung von Ratings

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Vydávanie povolení na pobyt alebo vízAusstellung von Aufenthaltstiteln oder Visa
Vydávanie zápisu opierajúceho sa len o žiadosť o vydanieBei einer Ausschreibung, der ausschließlich ein Auslieferungsersuchen zugrunde liegt
vydávanie certifikátov so súkromným kľúčom a verejným kľúčom;die Ausstellung von privaten und Public-Key-Zertifikaten;
Vydávanie varovaní pre ukradnuté vozidlá a osvedčenia o registráciiAusschreibung von gestohlenen Fahrzeugen und Zulassungsbescheinigungen für Fahrzeuge
Vydávanie a tlač kníh, novín, časopisov a vydávanie a reprodukcia zvukových záznamov.Verlegen und Drucken von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichung und Vervielfältigung von bespielten Tonträgern.
Vydávanie dovozných povolení na množstvá požadované od 5. februára 2014 sa na február 2014 pozastavuje.Die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die ab 5. Februar 2014 beantragten Mengen wird im Februar 2014 ausgesetzt.
vydávanie typových osvedčení, obmedzených typových osvedčení, doplnkových typových osvedčení, letových povolení a zmeny týchto osvedčení;Erteilung von Musterzulassungen, eingeschränkten Musterzulassungen, zusätzlichen Musterzulassungen und Änderungsgenehmigungen für solche Zulassungen,
Predkladanie a vydávanie dovozných licencií na 1. štvrťrok 2005Einreichung und Erteilung der Einfuhrlizenzen für das erste Quartal 2005
Podávanie žiadostí a vydávanie licencií na druhé obdobie v júli 2004Einreichung der Lizenzanträge und Erteilung der Lizenzen im Juli 2004 für den zweiten Zeitraum
Podávanie žiadostí o vývozné licencie a vydávanie vývozných licenciíBeantragung und Erteilung von Ausfuhrlizenzen
Kontroluje sa vydávanie očíslovaných plomb, bezpečnostnej pásky a/alebo pečiatok?Wird die Ausgabe von nummerierten Siegeln, Sicherheitsbändern und/oder Stempeln kontrolliert?
Zrýchlený postup pre vydávanie povolení na pobyt alebo víz pre študentov a žiakovBeschleunigtes Verfahren zur Ausstellung von Aufenthaltstiteln oder Visa für Studenten und Schüler
Zlepšiť správne kapacity ohľadom systému vydávanie víz, najmä kontroly žiadostí o víza.Ausbau der Verwaltungskapazitäten für die Visaerteilung, insbesondere die Prüfung der Visumsanträge.
Povolenia na poskytovanie výcviku palubných sprievodcov a na vydávanie osvedčení pre palubných sprievodcovZulassung für die Durchführung von Flugbegleiterschulungen und der Ausstellung von Flugbegleiterbescheinigungen