"všeobecne" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
všeobecneAllgemein
všeobecneAllgemeines

Beispieltexte mit "všeobecne"

popis všeobecneBeschreibung allgemein
Všeobecne prospešné službyDienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
Všeobecne uplatniteľné na všetky pece.Allgemein anwendbar bei allen Öfen.
Všeobecne uplatniteľné na dlhé rotačné pece.Allgemein anwendbar bei langen Drehrohröfen
Všeobecne uplatniteľné na procesy prebiehajúce v peciachBei Ofenprozessen allgemein anwendbar
Všeobecne uplatniteľné v závislosti od dostupnosti palívIn Abhängigkeit von der Brennstoffverfügbarkeit allgemein anwendbar
Všeobecne uplatniteľné na všetky typy cementárenských pecíBei allen Zementöfen allgemein anwendbar
Všeobecne uplatniteľné na priemyselné odvetvie výroby cementuIn der Zementindustrie allgemein anwendbar
Všeobecne uplatniteľné v priemyselnom odvetví výroby cementu.In der Zementindustrie allgemein anwendbar.
hrana strechy – všeobecneDach allgemein Kante
Prístroje a vybavenie – všeobecneInstrumente und Ausrüstungen — Allgemeines
Letiskové prevádzkové minimá – všeobecneFlugplatz-Betriebsmindestbedingungen — Allgemeines
Účinok vyšších výrobných nákladov všeobecneAuswirkungen des allgemeinen Anstiegs der Produktionskosten
SNCR sa dá všeobecne uplatniť na rotačné cementárenské pece.Die SNCR-Technik ist grundsätzlich in Zement-Drehrohröfen einsetzbar.
Rýchlosti depozície by sa mali všeobecne uvádzať v μg/m2 za deň.Die Ablagerungsraten sollten generell in μg/m2 pro Tag angegeben werden.
Inak majú slová a výrazy všeobecne akceptovaný význam (podľa slovníka).In anderen Fällen haben Ausdrücke und Begriffe die gemeinhin akzeptierte (Wörterbuch-)Bedeutung.
Označenie špecifického rizika uvedené ďalej v texte sa všeobecne týka látok.Die nachstehenden R-Sätze gelten in der Regel für Stoffe.
Charakteristika budovy, ktorá ju robí všeobecne významnou pre kartografické aplikácie.Besonderheit des Gebäudes, die es für Kartierungsanwendungen allgemein interessant macht.
Hodnotenie trhovej hodnoty na základe všeobecne uznávaných ukazovateľov a noriem oceňovaniaBewertung des Marktwerts auf der Grundlage allgemein anerkannter Marktindikatoren und Bewertungsstandards
V posudzovanom období sa celková výroba vzhľadom na všeobecne sa zvyšujúcu spotrebu zvýšila.Angesichts eines allgemein steigenden Verbrauchs nahm die Gesamtproduktion im Bezugszeitraum zu.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Všeobecne uplatniteľné na chladiče slinku a cementové mlynyAllgemein anwendbar an Klinkerkühlern und Zementmühlen
Všeobecne by tieto varianty predstavovali neekologickejšie výrobky.Bei diesen Optionen würde es sich im Allgemeinen um weniger umweltfreundliche Waren handeln.
Všeobecne uplatniteľné v závislosti od chemického zloženia prachu.In Abhängigkeit von der chemischen Zusammensetzung der Stäube allgemein anwendbar.
Všeobecne uplatniteľné v závislosti od chemického zloženia odpraškovJe nach chemischer Zusammensetzung der Stäube allgemein anwendbar
Všeobecne platí, že voda musí byť demineralizovaná alebo destilovaná.Im Allgemeinen wird demineralisiertes oder destilliertes Wasser verwendet.
Všeobecne uplatniteľné v priemyselnom odvetví výroby oxidu horečnatéhoIn der Magnesiumoxidindustrie allgemein anwendbar
Všeobecne platí, že dovozcovia sú proti uloženiu antidumpingových opatrení.Die Einführer lehnen die Einführung von Antidumpingmaßnahmen generell ab.
Úrady všeobecnej správy, napr. radnice.Allgemeine Verwaltungsbehörden, z. B. Bürgermeisteramt.
Zovšeobecnená geometria štatistickej jednotky.Eine generalisierte Geometrie der statistischen Einheit.
článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode;des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens,
Hlavné dôvody zistených problémov (všeobecne) [35]Wichtigste Gründe für das festgestellte Problem/die festgestellten Probleme (generell) [35]
Cieľovou populáciou sú dospelí vo všeobecnej populácii.Zielgruppe sind Erwachsene in der allgemeinen Bevölkerung.
Odôvodnenie na základe charakteru a všeobecnej štruktúry systémuRechtfertigung durch die Natur und den inneren Aufbau des Steuersystems
Vedúci regionálnej pobočky v meste Derá (riaditeľstvo všeobecnej bezpečnosti).Leiter der Regionalabteilung Deraa (Direktorat für allgemeine Sicherheit)