"telefón" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
telefóntelefon
telefónTelefon

Beispieltexte mit "telefón"

mobilný telefónMobiltelefon

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Telefónne číslo organizácie alebo jednotlivca.Telefonnummer der Organisation oder Person.
Telefóny pre celulárne siete alebo pre ostatné bezdrôtové sieteTelefone für zellulare Netzwerke oder andere drahtlose Netzwerke
Telefónne číslo, faxové číslo (ak je k dispozícii), e-mailová adresa, ak sú odlišné od údajov držiteľa pozície.Telefonnummer, Telefaxnummer (falls verfügbar), E-Mail-Adresse, sofern von Positionsinhaber abweichend
Ťažkosti pri používaní telefónuSchwierigkeiten beim Telefonieren
Prenosové služby v pevnej verejnej telefónnej sieti.Transitdienste im öffentlichen Festtelefonnetz
dostupnosť elektrickej energie a telefónneho spojenia,Stromversorgung und Telekommunikationsleitungen;
Kontaktné údaje, ak sú známe (adresa, telefónne číslo):Kontaktangaben sofern bekannt (Anschrift, Telefonnummer):
Modul na prezeranie a ovládanie mobilného telefónu pozostávajúci zo:Anzeige- und Steuerungsmodul für Mobiltelefone mit
telefónnych alebo telegrafických prístrojovTeile für Geräte der Fernsprech- und Telegrafentechnik
telefónnych sietí,Internetanschluss: sonstige Mobilverbindung über Mobilfunknetzwerke;