"smernica" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

smernicaRichtlinie

Beispieltexte mit "smernica"

smernica ESRichtlinie EG
smernica ESAERichtlinie EAG
smernica (EÚ)Richtlinie (EU)
delegovaná smernicadelegierte Richtlinie
vykonávacia smernicaDurchführungsrichtlinie
Smernica 2004/17/ES sa mení takto:Die Richtlinie 2004/17/EG wird wie folgt geändert:
Smernica 98/11/ES by sa preto mala zrušiť,Die Richtlinie 98/11/EG sollte daher aufgehoben werden —
Smernica 76/768/EHS sa mení a dopĺňa takto:Die Richtlinie 76/768/EWG wird wie folgt geändert:
Smernica 2003/32/ES sa zrušuje s účinnosťou od 29. augusta 2013.Die Richtlinie 2003/32/EG wird mit Wirkung vom 29. August 2013 aufgehoben.
Smernica 2002/32/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.Die Richtlinie 2002/32/EG sollte deshalb entsprechend geändert werden.
Smernica 2000/29/ES by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom opraviť.Die Richtlinie 2000/29/EG ist daher entsprechend zu ändern.
Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
Táto smernica sa nevzťahuje na:Diese Richtlinie gilt nicht für
Táto smernica je určená členským štátom.Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Táto smernica sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko.Diese Richtlinie gilt nicht für Liechtenstein.
Táto smernica sa nedotýka výhodnejších ustanovení:Diese Richtlinie lässt günstigere Bestimmungen in
Táto smernica sa uplatňuje na zadávanie týchto zákaziek:Die Bestimmungen dieser Richtlinie finden auf die Vergabe folgender Aufträge Anwendung:
Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie, ktoré sa udeľujú:Diese Richtlinie gilt nicht für Konzessionen betreffend
Táto smernica upravuje elektromagnetickú kompatibilitu zariadení.Gegenstand dieser Richtlinie ist die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Smernica Rady 2009/13/ES sa nachádza v procese začleňovania do Dohody o EHP.Die Richtlinie 2009/13/EG wird derzeit in das EWR-Abkommen übernommen.
Smernica o priemyselných emisiách – príloha III oddiel A písm. e) bod iii)Richtlinie über Industrieemissionen — Anhang III Abschnitt A Buchstabe e Ziffer iii
Smernica 2005/36/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.Die Richtlinie 2005/36/EG sollte daher entsprechend geändert werden.
Smernica 76/768/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.Die Richtlinie 76/768/EWG sollte daher entsprechend geändert werden.
Smernica 70/524/EHS povoľuje prísady, ktoré sa majú používať v spoločenstve.Die Richtlinie 70/524/EWG sieht die Zulassung von in der Gemeinschaft zu verwendenden Zusatzstoffen vor.
Smernica 2007/46/ES bola opakovane zmenená a doplnená a uvedený zoznam bol zodpovedajúcim spôsobom aktualizovaný.Die Richtlinie 2007/46 wurde mehrfach geändert und diese Aufstellung entsprechend aktualisiert.
Smernica 2002/21/ES (rámcová smernica) stanovuje určité záväzné lehoty na posúdenie oznámení podľa článku 7.Die Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) legt bestimmte bindende Zeitlimits für die Berücksichtigung von Notifizierungen nach Artikel 7 fest.
Preto by sa táto smernica nemala vzťahovať na túto oblasť.Diese Richtlinie sollte deshalb nicht für diesen Bereich gelten.
Táto smernica by nemala mať vplyv na uvedené postupy preskúmania.Diese Nachprüfungsverfahren sollten von dieser Richtlinie unberührt bleiben.
V prípade elektriny sa táto smernica uplatňuje na tieto činnosti:Im Bereich der Elektrizität fallen unter diese Richtlinie:
Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Táto smernica sa uplatňuje na činnosti týkajúce sa poskytovania:Unter diese Richtlinie fallen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erbringung von
Táto smernica sa nevzťahuje na záležitosti týkajúce sa zamestnania a povolania.Diese Richtlinie gilt nicht im Bereich Beschäftigung und Beruf.
Táto smernica sa neuplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí:Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf Drittstaatsangehörige, die