"skúška" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch

skúškaPrüfung

Beispieltexte mit "skúška"

skúška tesnostiDichtheitsprüfung
Skúška funkcií meraniaPrüfung der Messfunktionen
Skúška vysokej záťažePrüfung bei hoher Last
Skúška ďalšieho vozidlaPrüfung eines zusätzlichen Fahrzeugs
Skúška prevádzkových režimovPrüfung der Betriebsarten
Skúška nárazom na bariéruPrüfung bei Frontalaufprall gegen eine Barriere
Skúška v absorpčnej komorePrüfung im mit Absorbermaterial ausgestatteten Raum
Skúška vykonávaná bez ráfikaPrüfung ohne Felge
Skúška pri ustálenej rýchlostiPrüfung bei konstanter Geschwindigkeit
Skúška bezpečnosti proti skratuPrüfung der Sicherheit gegen Kurzschlüsse
skúška podtlaku a skúška pretlakUnter- und Überdruckprüfung
Skúška funkcie aktualizácie plavebnej mapyPrüfung der Karten-Aktualisierungsfunktion (Update)
Virtuálna skúšobná metóda by mala poskytovať rovnakú úroveň dôveryhodnosti výsledkov ako fyzická skúška.Eine virtuelle Prüfungsmethode sollte ebenso zuverlässige Ergebnisse liefern wie eine physische Prüfung.
Alternatívna skúška na dynamometriAlternative Prüfung auf Prüfstand
Po zapnutí sa načíta skúška SENC.Nach dem Einschalten muss die Test-SENC geladen werden.
Statická skúška parkovacieho účinkuStatische Prüfung der Feststellbremswirkung
Porovnávacia skúška s originálnym dielomPrüfung zum Vergleich mit dem Originalteil
Alternatívna skúška účinnosti na dynamometriAlternative Wirkungsprüfung auf dem Prüfstand
Táto skúška sa vykoná len s naloženým vozidlom.Die Prüfung ist nur am beladenen Fahrzeug durchzuführen.
Porovnávacia skúška účinnosti so studenými brzdamiVergleichende Leistungsprüfung bei kalten Bremsen

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

pripustenie k skúškamZulassung zur Prüfung
Skúška polohy a orientácie mapyPrüfung der Kartenpositionierung und -orientierung
skúška integrity – tepelná únavaPrüfung der Widerstandsfähigkeit — thermische Ermüdung
Skúška tepelnej únavy brzdových bubnovPrüfung der Bremstrommeln auf thermische Ermüdung
Skúška tepelnej únavy brzdového kotúčaPrüfung der Bremsscheiben auf thermische Ermüdung
skúška účinnosti parkovacej brzdy vozidlaPrüfung der Wirkung der Fahrzeugfeststellbremse
Skúška výstražných signálov a indikátorovPrüfung der Alarme und Anzeigen
skúška účinnosti prevádzkovej brzdy vozidlaPrüfung der Wirkung der Fahrzeugbetriebsbremse
Dodatočné požiadavky (skúška delených náprav)Zusätzliche Vorschriften (Prüfung der einzelnen Achsen)
Spätné zrkadlá sa musia podrobiť týmto skúškam:Rückspiegel sind folgenden Prüfungen zu unterziehen:
Doladenie palivového systému je povolené medzi skúškami.Zwischen den Prüfungen ist eine Feinabstimmung des Kraftstoffsystems zulässig.
Skúšobné podmienky (skúška tepelnej únavy brzdového bubna)Prüfbedingungen (Prüfung der Bremstrommeln auf thermische Ermüdung)
Skúšobný program (skúška tepelnej únavy brzdového kotúča)Prüfprogramm (Prüfung der Bremsscheiben auf thermische Ermüdung)
Skúšobné podmienky (skúška tepelnej únavy brzdového kotúča)Prüfbedingungen (Prüfung der Bremsscheiben auf thermische Ermüdung)
Skúšobné podmienky (skúška s vysokým zaťažením brzdových kotúčov)Prüfbedingungen (Prüfung der Bremsscheiben bei hoher Last)