"rezervy" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

rezervyVorrat

Beispieltexte mit "rezervy"

devízové rezervyDevisenreserve
strategické rezervystrategische Lagerhaltung
Využívanie rezervyVerwendung der Reserve
Kapitál a rezervyKapital und Rücklagen
Rezervy na uplatnenie štandardizovaných zárukRückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien
Práva získané z národnej rezervyAnsprüche aus der nationalen Reserve
Národná rezerva a regionálne rezervyNationale reserve und regionale reserven
Prevod prostredníctvom národnej rezervyÜbertragung im Rahmen der nationalen Reserve
Údaje požadované pre poviné minimálne rezervyFür Mindestreserven erforderliche Daten
Zahrnutie osobitnej národnej odmínovacej rezervyEinbeziehung der nationalen Sonderreserve für die Minenräumung
Vlastný kapitál Tier 1 (CET1): nástroje a rezervyHartes Kernkapital (CET1): Instrumente und Rücklagen
Vyšrafované kolónky vykazujú iba úverové inštitúcie, ktoré podliehajú požiadavkám na povinné minimálne rezervy.Dünn gedruckte Zellen werden ausschließlich von Kreditinstituten gemeldet, die der Mindestreservepflicht unterliegen.
zdroja rezervy (výroba alebo zaťaženie),Reservequelle (Erzeugung oder Last),
Príspevok na rezervné fondy a rezervy ECBBeitrag zu den Währungsreserven und Rückstellungen der EZB
Príspevky na rezervné fondy a rezervy ECBBeiträge zu den Reserven und Rückstellungen der EZB
zásoby a rezervy v rámci obchodu vnútri EÚSchiffs- und Luftfahrzeugbedarf im Rahmen des Intra-EU-Warenverkehrs
Devízové rezervy (v konvertibilných menách)Devisenreserven (von konvertiblen Fremdwährungen)
Práva postúpené do národnej rezervy vyplývajúce zAnsprüche, der nationalen Reserve zugeschlagen aufgrund von
Dopĺňanie národnej rezervy alebo regionálnych rezervAuffüllung der nationalen Reserve oder der regionalen Reserven

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Rezervy, ktoré predstavujú záväzky voči tretím osobám, napr. dôchodky a dividendy.Rückstellungen für Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, z. B. Pensionen und Dividenden;
rezervy, ktoré predstavujú záväzky voči tretím osobám, t. j. dôchodky, dividendy atď.,Rückstellungen für Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, d. h. Pensionen, Dividenden usw.,
zásoby a rezervy v rámci obchodu s tretími krajinamiSchiffs- und Luftfahrzeugbedarf im Rahmen des Warenverkehrs mit Drittländern
Základné imanie/rezervy a možné budúce zisky a stratyAktienkapital/Rücklagen und Rückstellungen
výpočet celkovej rezervy pre platby stanovenej v článku 5.Berechnung des Gesamtspielraums für Mittel für Zahlungen gemäß Artikel 5;
Každý rozpočtový oddiel môže obsahovať hlavu „rezervy“.Jeder Einzelplan kann einen Titel "Vorläufig eingesetzte Mittel" umfassen.
výpočet celkovej rezervy pre záväzky stanovenej v článku 14.Berechnung des Gesamtspielraums für Mittel für Verpflichtungen gemäß Artikel 14.
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok (a ostatné rezervy)Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen)
Mesačné medzinárodné rezervy Eurosystému; záväzky eurozóny súvisiace s rezervamiMonatliche Währungsreserven und Fremdwährungsliquidität des Eurosystems; reservenbezogene Verbindlichkeiten des Euro-Währungsgebiets