"príjem" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
príjemEinkommen

Beispieltexte mit "príjem"

príjem farmárovlandwirtschaftliches Unternehmereinkommen
príjem domácnostiEinkommen der privaten Haushalte
nízky príjemniedriges Einkommen
farmársky príjemlandwirtschaftliches Einkommen
vedľajší príjemNebeneinkommen
investičný príjemKapitaleinkünfte
zdaniteľný príjemsteuerpflichtiges Einkommen
RT garantovaný príjemEinkommensgarantie
príjem dodatočný k bežnej mzdeNichtlohneinkommen
príjem na úrovni životného minimaExistenzminimum
príjem z akcií v prepojených podnikoch;Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen,
príjem a odber hrozienok od vinohradníkov,Verarbeitungsschritte: Abnahme und Vermischung der von den Weinbauern gelieferten Rosinen;
príjem z práv, ktorý bol priznaný nositeľovi práv;die dem Rechtsinhaber zugewiesenen Einnahmen aus den Rechten,
príjem z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom,Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht festverzinslichen Wertpapieren,
Príjem na účely absorbovania likvidity na základe dolaďovacích obchodovHereinnahme von Einlagen zum Zweck der Liquiditätsabsorption aufgrund von Feinsteuerungsoperationen
Tento článok sa vzťahuje na operácie, ktoré po svojom dokončení vytvárajú čistý príjem.Dieser Artikel gilt für Vorhaben, die nach ihrem Abschluss Nettoeinnahmen erwirtschaften.
Vysielacie prístroje na rozhlasové a televízne vysielanie so zabudovanými prístrojmi na príjemSendegeräte für den Rundfunk oder das Fernsehen, mit eingebautem Empfangsgerät
V prípade, že je rozpočtový výsledok kladný, jeho suma sa zahrnie do rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok ako príjem.Ist das Haushaltsergebnis positiv, so wird es im Haushaltsplan des folgenden Haushaltsjahres als Einnahme verbucht.
finančný príjem člena parlamentuKapitaleinkünfte der Abgeordneten
Operácie vytvárajúce čistý príjem po dokončeníVorhaben, die nach ihrem Abschluss Nettoeinnahmen erwirtschaften
je príjem zahrnutý do správnej rozpočtovej položky;die Richtigkeit der Verbuchungsstelle;
6 Centrálny systém čo najskôr potvrdí príjem odoslaných údajov.Das Zentralsystem bestätigt den Empfang der übermittelten Daten so bald wie möglich.
Daň sa uplatňuje na čistý zdaniteľný príjem podnikateľských subjektov.Die Steuer wird auf das steuerpflichtige Einkommen von Unternehmen erhoben.
Uplatňuje sa aj vtedy, keď sa príjem pridáva do vlastného kapitálu podniku.Sie kommt auch zum Ansatz, wenn das Einkommen zum Eigenkapital des Unternehmens hinzugerechnet wird.
Neexistuje výslovná požiadavka, aby potenciálny príjemca dostával príjem v súvislosti s touto činnosťou.Es wird nicht ausdrücklich vorgeschrieben, dass der potenzielle Zuwendungsempfänger ein Gehalt für diese Arbeit erhalten muss.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

súbežný príjemDoppelverdienst
čistý príjemcaNettobegünstigter
príjemcom je MSP;Bei dem Begünstigten handelt es sich um ein KMU;
príjemcom určeným Komisiou;die an von der Kommission bestimmte Begünstigte zu leisten sind,
príjemcu vyloženého úlovku.den Empfänger der angelandeten Fänge.
Príjemcovia regionálnych seminárovZielgruppe der Regionalseminare
povinnosti príjemcu, najmä:die Pflichten des Empfängers, insbesondere:
Príjemca pomoci už teda neexistuje.Der Empfänger der Maßnahmen besteht somit nicht mehr.
Príjemcom pomoci je zvyčajne dlžník.Beihilfebegünstigter ist in der Regel der Kreditnehmer.
príjemcu, ktorý je právnickou osobou;Begünstigte, bei denen es sich um juristische Personen handelt,
Príjemcovia dôchodkov z majetku (S.1441)Haushalte von Vermögenseinkommensempfängern (S.1441)
Príjemcovia ostatných transferov (S.1443)Sonstige Nichterwerbstätigenhaushalte (S.1443)
Príjemná vôňa pripomínajúca list pandánu.Angenehmer pandanus-artiger Duft.
Príjemcovia predchádzajúcej neoprávnenej pomociEmpfänger früherer rechtswidriger Beihilfen
výšku pomoci na príjemcu,den Beihilfebetrag je Begünstigten;
totožnosť vývozcu a príjemcu.Name des Ausführers und des Empfängers.
Schválený príjemca na účely TIRZugelassener Empfänger für TIR-Zwecke
počet konečných príjemcov (číslo),Zahl der Endempfänger (Anzahl);
Ďalšie informácie o príjemcovi pomociZusätzliche Angaben zum Beihilfeempfänger
Údaje týkajúce sa príjemcu (žiadateľa):Angaben zu den empfängern (antragstellern):
Vlastný príspevok príjemcu (rozdelenie bremena)Eigenbeitrag des begünstigten (lastenverteilung)