"podnikanie" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
podnikanieUnternehmergeist

Beispieltexte mit "podnikanie"

malé podnikanieKleinunternehmen
stredné podnikaniemittleres Unternehmen
zahraničné podnikanieausländisches Unternehmen
podnikanie vo veľkomGroßunternehmen
podnikanie v priemysleIndustrieunternehmen
podnikanie v distribúciiHandelsunternehmen
združené maloobchodné podnikanieangegliederter Handel
Podnikanie v oblasti rozvoja nehnuteľností je v zásade a v praxi otvorené obchodu v rámci EHP.Die gewerbliche Erschließung von Grundstücken steht grundsätzlich und in der Praxis dem Handel innerhalb des EWR offen.
Os mikrofinancovanie a sociálne podnikanieUnterprogramm Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum
Expozície plne zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanieDurch Gewerbeimmobilien vollständig besicherte Risikopositionen
Vytvoriť priame spojenie medzi obchodnými registrami s cieľom zabezpečiť slobodné celoštátne podnikanie.Herstellung einer direkten Verbindung zwischen den Unternehmensregistern, um die Niederlassungsfreiheit im gesamten Staatsgebiet sicherzustellen.
Samostatná zárobková činnosť, podnikanie a zakladanie podnikov:Selbstständigkeit, Unternehmergeist und Gründung von Unternehmen:
nehnuteľný majetok určený na podnikanie je stavebne v plnom rozsahu dokončený.die gewerblichen Immobilien sind baulich fertiggestellt.
Týmto opatrením by sa malo podnietiť aj podnikanie žien vo vidieckych oblastiach.Diese Maßnahme sollte auch den Unternehmergeist von Frauen in ländlichen Gebieten fördern.
Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie – Program pre podnikanie a inovácieRahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation — Programm für unternehmerische Initiative und Innovation
EIT by mal podporovať podnikanie činnosťami v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie.Das EIT sollte durch seine Aktivitäten in den Bereichen Hochschulbildung, Forschung und Innovation den Unternehmergeist fördern.
Okrem všeobecných cieľov stanovených v článku 4 má os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie tieto konkrétne ciele:Neben den allgemeinen Zielen gemäß Artikel 4 lauten die Einzelziele des Unterprogramms Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum wie folgt:
kancelárskymi alebo inými priestormi určenými na podnikanie a expozíciami týkajúcimi sa transakcií, ktorých predmetom je prenájom nehnuteľností;Büro- oder sonstige Gewerbeimmobilien und die Forderungen in Verbindung mit Immobilien-Leasing-Geschäften;

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

hypotékou na kancelárske alebo iné priestory určené na podnikanie; aleboHypotheken auf Büro- oder sonstige Gewerbeimmobilien oder
ostatné (úvery poskytnuté na iné účely ako spotreba a bývanie, napr. na podnikanie, konsolidáciu dlhu, vzdelávanie atď.).sonstigen (Kredite, die für andere Zwecke als Konsum und Wohnungsbau gewährt werden, z. B. Geschäftskredite, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.).
podporovať rozvoj začínajúcich podnikov a propagovať odbornú prípravu na podnikanie s cieľom stimulovať alternatívne zdroje tvorby pracovných miest,Unternehmensneugründungen und die Weiterbildung am Arbeitsplatz fördern, um neue Möglichkeiten der Arbeitsplatzschaffung zu eröffnen;