"patent" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
patentPatent

Beispieltexte mit "patent"

európsky patenteuropäisches Patent
Patent stanovený predpismi Únie (UPT)Patent nach EU-Recht (UPT)
Patent stanovený vnútroštátnymi predpismi (NPT)Patent nach nationalem Recht (NPT)
Európsky patent s jednotným účinkomEuropäisches Patent mit einheitlicher Wirkung
Režim prekladov pre európsky patent s jednotným účinkomÜbersetzungsregelungen für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung
odzrkadľovať veľkosť trhu, na ktorý sa patent vzťahuje, aOrientierung an der Größe des durch das Patent abgedeckten Marktes, und
Európsky patent s jednotným účinkom má jednotný charakter.Ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung hat einen einheitlichen Charakter.
Tento patent sa ďalej uvádza ako „európsky patent s jednotným účinkom“.Ein solches Patent wird im Folgenden als „Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ bezeichnet.
Majitelia patentu by mali platiť jeden spoločný ročný udržiavací poplatok za európsky patent s jednotným účinkom.Patentinhaber sollten eine einzige Jahresgebühr für ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung entrichten.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

patentové právoPatentrecht
patentová licenciaPatentlizenz
Európsky patentový úradEuropäisches Patentamt
patent, ako sa ustanovuje vo vnútroštátnom práve alebo v práve Únie;ein Patent nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder den Rechtsvorschriften der Union;
Tiež by posilnili šírenie patentových informácií.Ferner würde damit die Verbreitung von Patentinformationen verbessert.
majú neúmerne nízku úroveň patentovej aktivity a/aleboderen Umfang an Patentaktivität unverhältnismäßig gering ist und/oder
progresívne počas platnosti jednotnej patentovej ochrany;sind über die gesamte Laufzeit des Patents hinweg progressiv gestaltet,
Administratívne úlohy v rámci Európskej patentovej organizácieVerwaltungsaufgaben im Rahmen der Europäischen Patentorganisation
odzrkadľuje mieru udržiavania súčasných európskych patentov asie die Verlängerungsrate gegenwärtiger Europäischer Patente widerspiegelt und
pomerne nedávno získali členstvo v Európskej patentovej organizácii.die erst jüngst der Europäischen Patentorganisation beigetreten sind.
Vyčerpanie práv poskytnutých európskym patentom s jednotným účinkomErschöpfung der Rechte aus einem Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung