"obrázok" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

obrázokAbbildung

Beispieltexte mit "obrázok"

Obrázok I.2.4. sa nahrádza takto:Tabelle I.2.4. wird durch nachstehende Tabelle ersetzt:
Obrázok I.2.4 ilustruje uplatňovanie skúšok na typové schválenie vozidla.In Tabelle I.2.4 ist dargestellt, welche Prüfungen für die Typgenehmigung eines Fahrzeugs erforderlich sind.
Obrázok 2 znázorňuje, ako umiestniť tieto sekcie v rámci voštinového bloku.Die Lage der Entnahmestellen dieser Muster im Wabenblock ist in der Abbildung 2 dargestellt.
Prejdi na obrázok 4/2 doplnku 4Weiter in Anlage 4 Abbildung 4/2
Používa sa tento postup (pozri obrázok 1):Es wird das folgende Verfahren angewandt (siehe die Abbildung 1):
Nasledujúci obrázok je praktickým príkladom toho, ako má značka vyzerať.Die folgende Darstellung ist ein praktisches Beispiel für die vorgeschriebene Zusammensetzung der Kennzeichnung.
pre jednotky s podvozkami: obrázok 18 prílohy H k vyhláške UIC 430-1:2012.“für Einheiten mit Drehgestellen: UIC-Merkblatt 430-1:2012, Anhang H Abb. 18.“
zmeria a zaznamená sa napätie (Vb) medzi zápornou a kladnou stranou vysokonapäťovej zbernice (pozri obrázok 1);Die Spannung (Vb) zwischen der Minus-Hochspannungssammelschiene und der Plus-Hochspannungssammelschiene wird gemessen und aufgezeichnet (siehe Abbildung 1);
zmeria a zaznamená sa napätie (V1) medzi zápornou stranou vysokonapäťovej zbernice a elektrickou kostrou (pozri obrázok 1);die Spannung (V1) zwischen der Minus-Hochspannungssammelschiene und der elektrischen Masse wird gemessen und aufgezeichnet (siehe Abbildung 1);
Ako návod pre výrobcu povrchu ukazuje obrázok 2 krivku zrnitosti štrku, ktorej dodržanie zabezpečí požadované vlastnosti.Als Hilfe für den Straßenbauer ist in Abbildung 2 eine Kornverteilungskurve der Zuschlagstoffe mit den geforderten Kennwerten dargestellt.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Horizontálne uhly (pozri obrázok)Horizontalwinkel: (siehe die nachstehende Abbildung)
Usporiadania (pozri ďalej uvedený obrázok)Anbauschema (siehe die nachstehende Abbildung)
Záporné hodnoty označujú sklon smerom nadol (pozri obrázok).Werte mit negativem Vorzeichen geben die abwärts gerichtete Neigung an (siehe Abbildung 1).