"nedostatok" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
nedostatokMangel

Beispieltexte mit "nedostatok"

nedostatok potravyNahrungsmittelknappheit
nedostatok pracovnej silyMangel an Arbeitskräften
opustený, nedostatok vodyaufgegeben, zu wenig Wasser
Nedostatok kontrol na mieste zameraných na hustotu stavov hospodárskych zvieratFehlende Vor-Ort-Kontrollen der Besatzdichte
Nedostatok pracovnej sily zostáva aj naďalej problémom, hoci ho zmierňuje zvýšené prisťahovalectvo.Der Mangel an Arbeitskräften ist weiterhin ein Problem, das jedoch durch die stärkere Zuwanderung gemildert wird.
nedostatok vlastného imania, ktoré by štruktúrovanej účtovnej jednotke umožnili financovať jej činnosti bez podriadenej finančnej podpory,unzureichendes Eigenkapital, um dem strukturierten Unternehmen die Finanzierung seiner Tätigkeiten ohne nachgeordnete finanzielle Unterstützung zu gestatten;
V takom prípade môže nedostatok pretrvávať najviac tri roky.In einem solchen Fall darf der Mangel während eines Zeitraums von bis zu drei Jahren fortbestehen.
Analýza ponuky na ostrove Réunion poukazuje na nedostatok ryže.Die Prüfung der Versorgungslage der Insel Réunion hat ergeben, dass dort nicht genügend Reis vorhanden ist.
V Rige je pritom nedostatok pracovnej sily a kvalifikovaných pracovníkov.In Riga bestehen ein Arbeitskräftemangel und Qualifikationsdefizite.
Ďalšími oblasťami na zvýšenie synergie sú nedostatok vody a sucho, ako aj riadenie povodňových rizík.Weitere Gebiete für verstärkte Synergien sind Wasserknappheit und Trockenheiten sowie der Umgang mit Hochwasserrisiken.
Hoci je niekoľko dôvodov pre vznik tejto „digitálnej priepasti“, najdôležitejším je nedostatok vyhovujúcej širokopásmovej infraštruktúry.Der Hauptgrund für diese „digitale Kluft“ ist das Fehlen einer angemessenen Breitbandinfrastruktur.
Tento nedostatok vertikálnej integrácie na vyššej úrovni údajne vedie k zvýšeniu nákladov v porovnaní s vertikálne integrovanými čínskymi výrobcami.Diese fehlende vorgelagerte vertikale Integration verursache einen Kostenanstieg im Vergleich zu den vertikal integrierten chinesischen Herstellern.