"náklad" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

nákladLadung

Beispieltexte mit "náklad"

Náklad alebo pošta s vysokým rizikom (HRCM)Fracht und Post mit hohem Risiko (HRCM)
náklad prepravujú prevádzkovatelia lietadiel ELA2.werden von Betreibern von Luftfahrzeugen der Kategorie ELA2 befördert.
Náklad musí mať pôvod vo vašej spoločnosti na mieste, kde sa má vykonať inšpekcia.Die Fracht muss ihren Ursprung in Ihrem Unternehmen in der zu inspizierenden Betriebsstätte haben.
prepravca nákladu s priestormi pre nákladSpediteur mit Frachtlager
Úrokový náklad a podobné náklady;Zinsen und ähnliche Aufwendungen;
Takáto úprava sa vykáže v zisku alebo strate ako náklad alebo výnos.Die Anpassung wird als Ertrag oder Aufwand im Periodenergebnis erfasst.
podiel hmotnosti paliva viac ako 88 % a náklad tuhého paliva viac ako 86 %;Stufenmassenanteile größer als 88 % und Festtreibstoffanteile größer als 86 %;
Účtovná jednotka vykáže záväzok a náklad vo výške 2,5 percenta zisku.Das Unternehmen erfasst eine Schuld und einen Aufwand in Höhe von 2,5 % des Gewinns.
V prípade návesov musí byť plošina na náklad v zásade vo vodorovnej polohe.Sattelanhänger stehen derart, dass sich ihre Ladefläche in möglichst horizontaler Lage befindet.
všetka príručná batožina, cestovná batožina a náklad sú riadne naložené a zabezpečené;das gesamte Handgepäck, das gesamte aufgegebene Gepäck und die gesamte Fracht sind ordnungsgemäß verteilt und gesichert,
Majú zamestnanci, ktorí prijímajú letecký náklad alebo leteckú poštu, jednoduchý prístup k databáze?Ist die Datenbank für das Personal, das Luftfracht und Luftpost annimmt, leicht zugänglich?

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

náklady konaniaGerichtskosten
nákladné plavidloFrachtschiff
nákladová analýzaKostenanalyse
náklady zdravotníctvaGesundheitskosten
náklady znečisťovaniaKosten der Umweltbelastungen
stavebné nákladyBaukosten
investičné nákladyAnlagekosten
kapitálové nákladyKapitalkosten
distribučné nákladyVertriebskosten
prevádzkové nákladyBetriebsbereitschaftskosten
Náklady na IZČKosten für sonstige Erwerbstätigkeiten
náklady na zariadeniaAusrüstungskosten
náklady na skladovanieLagerkosten
náklady na vzdelávanieBildungskosten
náklady na vypožičiavanieKreditkosten
vlečný nákladný člnLeichterträgerschiff
Oprávnené náklady sú:Förderfähige Kosten sind:
Rozpis nákladov projektu:Aufschlüsselung der Kosten des Investitionsvorhabens:
analýza efektívnosti nákladovKosten-Wirksamkeits-Analyse
nízkonákladová letecká spoločnosťBilligfluggesellschaft
Náklady na vlastný kapitál [5]Die Eigenkapitalkosten [5]
Náklady spoločného záujmu rok NGemeinwohlkosten Jahr N
náklady na propagačné činnosti.die Kosten von Absatzförderungsmaßnahmen.
Náklady na emisie oxidu uhličitéhoKosten der Treibhausgasemissionen
náklady na tuberkulínové skúšky;die Kosten der Tuberkulinproben;
náklady vyplývajúce z medzinárodných dohôd.Kosten aus internationalen Übereinkünften.
nákladová efektívnosť navrhovaných činností;Kosteneffizienz der vorgeschlagenen Aktivitäten,
analýza nákladov a výnosovKosten-Nutzen-Analyse
Požiadavky na nákladné plošinyAnforderungen hinsichtlich der Pritschen
Zriadenie koridorov nákladnej dopravy:Einrichtung von Güterverkehrskorridoren:
Identifikácia nákladov spoločného záujmuErmittlung der Gemeinwohlkosten
štandardné stupnice jednotkových nákladov;auf Grundlage standardisierter Einheitskosten;
Organizačné náklady materských spoločnostíVeranstaltungskosten der Rennmuttergesellschaften
Preskúmanie výpočtov nákladovej optimálnostiÜberprüfung der Kostenoptimalitätsberechnungen