"konkurencieschopnosť" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
konkurencieschopnosťWettbewerbsfähigkeit

Beispieltexte mit "konkurencieschopnosť"

Konkurencieschopnosť flotily EHPWettbewerbsfähigkeit der EWR-Flotte
podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva;Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft,
Konkurencieschopnosť je ovplyvňovaná obmedzenou internacionalizáciou MSP v Európe aj mimo nej.Die begrenzte Internationalisierung der KMU sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit.
v tretích krajinách, ktorými sa zvyšuje ich konkurencieschopnosť.in Drittländern, um die Wettbewerbsfähigkeit dieser Weine zu verbessern.
Tvorivé priemyselné odvetvia sú jedným z hlavných zdrojov pre riešenie spoločenských výziev, ako aj pre konkurencieschopnosť.Die Kreativunternehmen sind eine wichtige Ressource für die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und für die Wettbewerbsfähigkeit.
podporovať inováciu a konkurencieschopnosť priemyslu;Förderung von Innovation und industrieller Wettbewerbsfähigkeit,
Zdroje na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosťHaushaltsmittel für das Ziel ‚Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung‘
uľahčiť inovácie a posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov;Erleichterung von Innovationen und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen,
Posilniť konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov Únie, predovšetkým MSPStärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Unternehmen, insbesondere der KMU, in der Union
Oprávnené regióny v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosťIm Rahmen des Ziels ‚Regionale Wettbewerbs-fähigkeit und Beschäftigung‘ förderfähige Regionen
a ostatné opatrenia zahrnuté v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie.und weitere Maßnahmen des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation.
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosťEuropäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) — Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

posilnila konkurencieschopnosť odvetvia rybolovu a akvakultúry Únie, najmä výrobcov;die Wettbewerbsfähigkeit der Fischerei- und der Aquakulturwirtschaft und besonders der Erzeuger in der Union zu stärken;
Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie – Program pre podnikanie a inovácieRahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation — Programm für unternehmerische Initiative und Innovation
Podpora na inovácie môže zvýšiť predajnosť a konkurencieschopnosť vinárskych výrobkov Únie.Durch die Förderung für Innovationen kann die Vermarktbarkeit und die Wettbewerbsfähigkeit von Weinbauerzeugnissen der Union gesteigert werden.
Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje konkurencieschopnosť, je pomerne slabý podnikateľský duch v Únii.Ein weiterer Faktor, der die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt, ist der relativ schwach ausgeprägte Unternehmergeist in der EU.
Akcie na zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie, najmä MSPMaßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit von Unternehmen der Union, insbesondere KMU
hodnotenia právnych predpisov ovplyvňujúcich podniky, najmä MSP, priemyselnej politiky a opatrení súvisiacich s konkurencieschopnosťou;Evaluierung der für Unternehmen und insbesondere für KMU relevanten Rechtsvorschriften, spezifischer industriepolitischer und auf die Wettbewerbsfähigkeit bezogener Maßnahmen.
Nástroje s rozdelením rizika financované z balíka rozpočtových prostriedkov vyčlenených v rámci EFRR na Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosťAus EFRE-Mitteln für das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ finanzierte Risikoteilungsinstrumente