"investícia" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

investíciaInvestition

Beispieltexte mit "investícia"

priama investíciaDirektinvestition
zahraničná investíciaausländische Investition
priemyselná investíciaIndustrieinvestition
investícia do zahraničiaAuslandsinvestition
Viac ako jedna investíciaMehr als ein Investment
Významná investícia do subjektu finančného sektoraWesentliche Beteiligung an einem Unternehmen der Finanzbranche
Kultúrna pomoc – investícia do výstavby filmových štúdiíKulturbeihilfen — Investition in die Errichtung von Filmstudios
Po druhé, v mnohých ohľadoch nie sú viazané na región, v ktorom sa investícia fyzicky uskutočňuje.Zweitens sind derartige Vorhaben in vielerlei Hinsicht nicht an die Region gebunden, in der die Investition tatsächlich erfolgt.
environmentálna analýza preukazuje, že daná investícia nebude mať výrazný negatívny vplyv na životné prostredie;mit einer Umweltanalyse nachgewiesen wird, dass die Investition keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen haben wird;

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Investíciami sa stimulujú inovatívne prístupy, ktoré podporujú vysokú úroveň recyklácie.Die Investitionen sollen innovative Ansätze voranbringen, die hohe Wiederverwertungsraten fördern.
V priamom investorovi (obrátená investícia)In Direktinvestoren (Reverse Investment)
úsilie alebo investícia, ktoré musí podnik podstúpiť, aby získal informácie;Größenordnung des Aufwands/der Investition des Unternehmens zur Erlangung der Information;
Pomoc určená na tvorbu pracovných miest spojených s počiatočnými investíciamiAn Erstinvestitionen geknüpfte Beihilfen zur Schaffung von Arbeitsplätzen
Odporúčania týkajúce sa transakcií s priamymi zahraničnými investíciami, vrátane súvisiacich výnosov a pozícií [2]Empfehlungen bezüglich ausländischer Direktinvestitionstransaktionen einschließlich des verbundenen Vermögenseinkommens und Beständen [2]
Okrem toho by určité nástroje spojené s investíciami zo strany štátu mali byť v plnom rozsahu uznané ako vlastné zdroje na obmedzené obdobie.Zudem sollten bestimmte von staatlicher Seite geführte Instrumente während eines befristeten Zeitraums voll als Eigenmittel anerkannt werden.
Prémia za riziko podielu na trhu ukazuje návratnosť, ktorú prevádzkovatelia požadujú v prípade zásob v porovnaní s bezrizikovými investíciami.Der marktbezogene Risikoaufschlag gibt die Rendite an, die Unternehmen bei Aktien im Gegensatz zu risikofreien Anlagen benötigen.