"formulár" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
formulárFormular

Beispieltexte mit "formulár"

Formulár uvedený v článku 1 ods. 2Formblatt gemäß Artikel 1 Absatz 2
formulár 2 (kópia pre dovozcu): žltá.Formblatt Nr. 2 (Kopie für den Einführer): gelb.
formulár 2 (kópia pre držiteľa): žltá;Formblatt Nr. 2 (Kopie für den Inhaber): gelb;
Formulár má byť vytlačený na jednom hárku.Das Formular ist auf einem Blatt auszudrucken.
formulár 2 (kópia pre vydávajúci výkonný orgán): ružová;Formblatt Nr. 2 (Kopie für die ausstellende Vollzugsbehörde): rosa;
Formulár na podávanie sťažností týkajúcich sa údajnej, nezákonnej, štátnej pomociFormblatt für Beschwerden über mutmaßlich rechtswidrige staatliche Beihilfen
Formulár žiadosti, ktorý sa predkladá pri žiadosti o autorizáciu notifikovaného orgánuBei Beantragung einer Benennung als benannte Stelle vorzulegendes Antragsformular
Pri odbere vzoriek sa zostaví popisný formulár.Bei der Probenahme wird ein Kennblatt erstellt.
Tento formulár pozostáva z troch častí:Das Formular besteht aus drei Teilen:
Formát údajov a formulár odtlačkov prstovDatenformat und fingerabdruckblatt
k dispozícii alebo nie;m) formulár ante mortem:vorhanden oder nicht vorhanden,m) Ante-mortem-Formular:
Dodatok III – Formulár 20a EASA – Letové povolenieAnlage III — EASA Formblatt 20a — Fluggenehmigung;
6. v prílohe VIII sa štandardný formulár mení takto:In Anhang VIII wird das Standardformular wie folgt geändert:
Dodatok VII – Formulár 45 EASA – Hlukové osvedčenieAnlage VII — EASA Formblatt 45 — Lärmschutzzeugnis;
spotrebiteľovi sa v minulosti nepredložil žiadny formulár ESIS alebodem Verbraucher zuvor noch kein ESIS-Merkblatt vorgelegt wurde oder

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Formuláre sú vytlačené a vypĺňajú sa v anglickom jazyku.Die Formblätter werden in englischer Sprache gedruckt und ausgefüllt.
Formuláre vyplnené rukou sa musia vyplniť perom a paličkovým písmom.Die handschriftlich ausgefüllten Formblätter sind mit Tinte oder Kugelschreiber in Blockschrift auszufüllen.
Formulár sa musí priložiť k vzorke a sprevádzať ju počas celej prepravy.Es wird zusammen mit der Probe aufbewahrt und begleitet sie auf allen Transporten.
formulár o chuťových vlastnostiach k testovaniu hydinových výrobkov na colné účely;Formular zur Merkmalserfassung für die zolltechnische Prüfung von Geflügelerzeugnissen.
Formulár na poskytnutie spätnej väzby podľa článku 14 ods. 1 smernice 2011/16/EÚ obsahuje tieto kolónky:Das Formblatt für Rückmeldungen gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie 2011/16/EU enthält die folgenden Felder:
Formulár na predkladanie súhrnných informácií o pomoci na základe rozšírenej notifikačnej povinnosti (oddiel 9.1)Formblatt für die Erteilung zusammenfassender Informationen betreffend Beihilfen, die der erweiterten Berichtsverpflichtung unterliegen (Abschnitt 9.1)
Formulár výsledkov analýz zameraných na špecifikáciu kongenérov dioxínov, furánov, PCB podobných dioxínom a ostatných PCB v krmiveFormblatt für die Angabe der Ergebnisse der kongenerspezifischen Futtermittelanalyse auf Dioxine, Furane, dioxinähnliche und andere PCB
voľný text a štandardné formuláre.Freitext und Standardformulare.
Ustanovenie a následné zmeny formulárovErstellung und spätere Änderung der Formulare
Hodnotitelia musia vyplniť tieto dva formuláre:Die Prüfer müssen die beiden folgenden Formulare ausfüllen:
dôvod neodoslania vyplnených formulárov: iný.Begründung, warum keine ausgefüllten Vordrucke übermittelt wurden: sonstige Gründe.
Týkajú sa informácie odosielanej na tomto formulári:Handelt es sich um:
Potrebné informácie sa uvedú v oznamovacom formulári.Die erforderlichen Angaben sind im Mitteilungsblatt festzuhalten.
Vyplnenie všetkých častí tohto formulára je povinné.Alle Felder dieses Formulars müssen ausgefüllt werden.