"dodávateľ" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
dodávateľLieferant

Beispieltexte mit "dodávateľ"

Dodávateľ zabezpečuje kontrolu vozidla po montáži.der Lieferant muss Verfahren angeben, nach denen das Fahrzeug nach Einbau der Wegfahrsperre überprüft wird.
Dodávateľ alebo jeho zástupca predloží príslušné vyhlásenie o zhode akreditovaného laboratória o zhode.Der Hersteller oder sein Beauftragter muss eine entsprechende Konformitätsbescheinigung eines akkreditierten Labors vorlegen.
dodávateľ má právo odpočítať, celkom alebo čiastočne, daň z pridanej hodnoty vzťahujúcu sa na motorové vozidlo;der Dienstleistungserbringer ist vollständig oder teilweise zum Abzug der MwSt. auf das betreffende Kraftfahrzeug berechtigt;
Dátum položenia povrchu a dodávateľ.Zeitpunkt des Aufbringens der Fahrbahndecke und Name des ausführenden Bauunternehmers;
Do jedného informačného listu možno zahrnúť viacero modelov regulátorov teploty, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.Ein Datenblatt kann eine Reihe von Temperaturreglermodellen desselben Lieferanten abdecken.
Do jedného informačného listu možno zahrnúť viacero modelov solárnych zariadení, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.Ein Datenblatt kann eine Reihe von Solareinrichtungsmodellen desselben Lieferanten abdecken.
Do jedného informačného listu možno zahrnúť viacero modelov kombinovaných tepelných zdrojov, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.Ein Datenblatt kann eine Reihe von Kombiheizgerätemodellen desselben Lieferanten abdecken.
Do jedného informačného listu možno zahrnúť viacero modelov tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.Ein Datenblatt kann eine Reihe von Raumheizgerätemodellen desselben Lieferanten abdecken.
Žiadny dodávateľ surovín nespolupracoval pri prešetrovaní.Bei der Untersuchung arbeitete kein Ausgangsstofflieferant mit.
Kupujúci si zvyčajne mohol uplatniť svoje právo na odpočet a dodávateľ nezaplatil DPH daňovému úradu.Der Käufer kann dabei sein Vorsteuerabzugsrecht ausüben, der Lieferer führt jedoch keine Mehrwertsteuer an den Fiskus ab.
Náklady, ktoré dodávateľ nemôže preukázať, sa považujú za neoprávnené a ich náhrada bude zamietnutá.Kosten, die der Auftragnehmer nicht belegen kann, gelten nicht als erstattungsfähig und ihre Erstattung wird verweigert.
Priamy dodávateľ súčiastok môže dodávať aj služby, najmä logistické služby ako je riadenie zásobovacieho strediska.Ein erstrangiger Zulieferer kann Dienstleistungen, insbesondere Logistikdienste, wie die Verwaltung einer Versorgungszentrale, erbringen.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Záujem dodávateľov surovínInteresse der Ausgangsstofflieferanten
Záujem dodávateľov surovínInteresse der Rohstofflieferanten
Zadanie zákazky subdodávateľomVergabe von Unteraufträgen
Dodávateľské zmluvy môžu byť viacročné.Die Laufzeit des Liefervertrags kann sich über mehrere Jahre erstrecken.
dodávateľom, záujemcom alebo uchádzačom v prípadoch uvedených v článku 107 ods. 1 písm. b);Auftragnehmer, Bewerber oder Bieter, auf die ein Ausschlussgrund gemäß Artikel 107 Absatz 1 Buchstabe b zutrifft;
Dodávateľské zmluvy sa vyhotovujú v písomnej podobe na konkrétne množstvo kvótovanej cukrovej repy.Der Liefervertrag wird schriftlich und für eine bestimmte Menge Quotenzuckerrüben abgeschlossen.
Dodávateľské zmluvy sa vyhotovujú v písomnej podobe na konkrétne množstvo kvótovanej cukrovej repy.Der Liefervertrag wird schriftlich und für eine bestimmte Menge Zuckerrüben abgeschlossen.
Dodávateľské zmluvy obsahujú ustanovenia týkajúce sa rozvrhnutia a bežného trvania dodávok cukrovej repy.Der Liefervertrag sieht Bestimmungen über die normale Dauer der Rübenlieferungen und ihre zeitliche Staffelung vor.
Dodávateľský systém riadenia je certifikovaný orgánom posudzovania zhody, ktorý je akreditovaný jedným z týchto subjektov:Das Managementsystem des Lieferanten wird von einer Konformitätsbewertungsstelle zertifiziert, die von einer der folgenden Stellen akkreditiert wurde:
meno a adresu dodávateľa;Name und Anschrift des Lieferanten,
Meno a adresa dodávateľa.Name und Anschrift des Lieferanten.
meno dodávateľa alebo obchodná značka;Name oder Warenzeichen des Lieferanten
názov a adresu úspešného dodávateľa;Name und Adresse des erfolgreichen Anbieters,
domácemu tovaru, službám a dodávateľom; ainländische Waren, Dienstleistungen und Anbieter und
Ak odosielateľ používa zmluvného dodávateľa:Wenn der Versender einen Auftragnehmer einsetzt:
0Rozdelené medzi dodávateľské krajiny nasledovne:Kontingent wird wie folgt auf die Lieferländer aufgeteilt: