"choroba" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

chorobaKrankheit

Beispieltexte mit "choroba"

choroba zvieratTierkrankheit
choroba rastlínPflanzenkrankheit
kožná chorobaHautkrankheit
vrodená chorobaangeborene Krankheit
duševná chorobaGeisteskrankheit
nutričná chorobaErnährungskrankheit
chronická chorobachronische Krankheit
choroba z povolaniaBerufskrankheit
Choroba podľa definície v 10. revízii International Classification of Diseases.Krankheit gemäß der Definition in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision.
Katarálna horúčka oviec a epizootická hemoragická choroba (EHD)Blauzungenkrankheit und epizootische Hämorrhagie der Hirsche (EHD)
Denné dávky (choroba, materstvo, choroba z povolania, pracovný úraz)Tagegelder (bei Krankheit, Mutterschaft, Berufskrankheit, Arbeitsunfall)
slintačka a krívačka, vezikulárna stomatitída, besnota, africký mor ošípaných, klasický mor ošípaných a vezikulárna choroba ošípaných v priebehu posledných 6 mesiacov,Maul- und Klauenseuche, vesikuläre Stomatitis, Tollwut, afrikanische Schweinepest, klassische Schweinepest und vesikuläre Schweinekrankheit in den letzten sechs Monaten;

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

očná chorobaAugenkrankheit
prevencia pred chorobamiKrankheitsvorbeugung
proti stratám spôsobeným zvieratami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami.gegen durch Tiere, Pflanzenkrankheiten oder Schädlingsbefall bedingte Verluste.
výška finančnej pomoci v súvislosti s chorobami kôrovcov predstavuje maximálne 160000 EUR.Krustentierkrankheiten (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 160000 EUR).
zlepšenie dohľadu nad infekčnými chorobami a pripravenosti na boj proti epidémiám a novým chorobám;Verbesserung der Erfassung von Infektionskrankheiten und Vorsorge zur Bekämpfung von Epidemien und neu auftretenden Krankheiten;