"ceny" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

cenyPreis

Beispieltexte mit "ceny"

tvorba cenyPreisbildung
trhové cenyMarktpreis
transferové cenyTransferpreis
poľnohospodárske cenyAgrarpreis
Určenie vývoznej cenyErmittlung des Ausfuhrpreises
Jednotkové predajné cenyVerkaufspreise je Einheit
Dovozné ceny (EUR/t)Einfuhrpreise (in EUR/Tonne)
Ceny dovozu z KazachstanuPreise der Einfuhren aus Kasachstan
ceny za jednotku (vo wattoch),Preis je Einheit (Watt),
Ceny vývozu do tretích krajínPreise bei der Ausfuhr in Drittländer
Ceny sa sprístupňujú verejnosti.Die Preise werden veröffentlicht.
Ceny spúšťajúce mechanizmus uskladneniaAuslösepreise für den Lagerhaltungsmechanismus
Ceny a ďalšie faktory ovplyvňujúce cenyPreise und andere die Preise beeinflussende Faktoren
Ceny predchádzajúceho roka a reťazené objemy [99]Vorjahrespreise und verkettete Volumen [99]
Objem, podiel na trhu a cenyMenge, Marktanteil und Preise
Pojem ekonomicky významné cenyKonzept der wirtschaftlich signifikanten Preise
Prvý prvok sa týka mechanizmu úpravy ceny.Das erste Element betrifft den Mechanismus zur Preisregulierung.
Predajné ceny a faktory ovplyvňujúce domáce cenyVerkaufspreise und Faktoren, welche die Inlandspreise beeinflussen
Tento balík mal údajne okamžitý účinok na ceny.Den Berichten zufolge wirkte sich das Programm unmittelbar auf die Preise aus.
Pre mnoho komodít sú k dispozícii zistiteľné trhové ceny.Für viele Waren gibt es beobachtbare Marktpreise.
Tieto strany poskytli iba vnútropodnikové nákupné, resp. predajné ceny.Diese Parteien legten lediglich Verrechnungs-Einkaufspreise und/oder Verrechnungs-Verkaufspreise vor.
výšku ceny alebo cien;die Höhe des Preisgeldes bzw. der Preisgelder;
Priemerné ceny výrobcov z ÚnieDurchschnittspreise der Unionshersteller
Priemerné predajné ceny v ÚniiDurchschnittliche Verkaufspreise in der Union
Priemerné predajné ceny za tonuDurchschnittliche Verkaufspreise je Tonne
Priemerné ceny dumpingového dovozuDurchschnittspreise der gedumpten Einfuhren
Označenie takisto ceny pri splatení.Auch der Tilgungspreis ist anzugeben.
vyrovnávacie ceny za vyrovnávací interval;Ausgleichsenergiepreise pro Ausgleichsenergiezeiteinheit;

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Ceny odzrkadľujú cenu finančných zmlúv k príslušnému dátumu.Die Preise spiegeln den zum jeweiligen Datum geltenden Preis für Finanzkontrakte wider.
Ceny dumpingového dovozu z ČĽR sa v posudzovanom období znížili.Die Preise der gedumpten Einfuhren aus der VR China gaben im Bezugszeitraum nach.
Ceny dumpingového dovozu z Číny sa v posudzovanom období zvýšili.Die Preise der gedumpten Einfuhren aus der VR China zogen im Bezugszeitraum an.
Ceny dumpingového dovozu z príslušnej krajiny a cenové podhodnoteniePreise der gedumpten Einfuhren aus dem betroffenen Land und Preisunterbietung
Ceny priemyslu spoločenstva sa zvýšili o menej než 1 % v danom období.Die Preise des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft stiegen in diesem Zeitraum um weniger als 1 %.
Ceny dovozu do Únie z obidvoch príslušných krajín a cenové podhodnoteniePreise der Einfuhren aus den beiden betroffenen Ländern und Preisunterbietung
Ceny uvádzané SMM sú vysoko reprezentatívne v oblasti domácich cien hliníka.Die SMM-Veröffentlichung ist in hohem Maße repräsentativ für die Aluminiumpreise im Inland.
Koeficienty zníženia hodnoty, ktoré sa majú uplatňovať na mesačné nákupné cenyWertberichtigungskoeffizienten „k“ auf den Wert der monatlichen Ankäufe anzuwenden
Objem, podiel na trhu a ceny dovozuVolumen, Marktanteil und Einfuhrpreise
Výška ceny vo verejnej intervencii:Die Höhe des Preises der öffentlichen Intervention
Stanovenie primeranej ceny štátnej pomociFestsetzung eines angemessenen Preises für staatliche Beihilfen
Pri stanovovaní spúšťacej ceny sa zohľadňujú:Bei der Festsetzung des Auslösepreises ist Folgendes zu berücksichtigten:
Použitie reprodukčnej ceny po ťažkej hyperinfláciiVerwendung eines Ersatzes für die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach sehr hoher Inflation
Nákupné ceny a uplatniteľné kvantitatívne obmedzeniaAnkaufspreise und geltende mengenmäßige Beschränkungen
nestanovujú žiadnu povinnosť účtovať rovnaké ceny;nicht die Verpflichtung beinhalten, einheitliche Preise zu fordern;