"azbest" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
azbestAsbest

Beispieltexte mit "azbest"

azbest položky 2524 alebo predmety z azbestu alebo ostatné výrobky položky 6812 alebo 6813;Asbest der Position 2524, Asbestwaren und andere Waren der Position 6812 oder 6813;
Produkt by nemal obsahovať azbestDas Produkt sollte keinen Asbest enthalten
Pre všetky lode sa zakazuje nová inštalácia materiálov, ktoré obsahujú azbest.Auf allen Schiffen ist der Neueinbau asbesthaltiger Materialien verboten.
Celulózocementové alebo podobné výrobky neobsahujúce azbest (s výnimkou vlnitých a ostatných tabúľ, panelov, dlaždíc, obkladačiek a podobných výrobkov)Waren aus Cellulosezement oder dergleichen, keinen Asbest enthaltend (ohne Wellplatten, andere Platten, Tafeln, Fliesen, Ziegel und dergleichen)
Správa odvolacieho orgánu, Európske spoločenstvá – Opatrenia týkajúce sa azbestu a výrobkov, ktoré azbest obsahujú, WT/DS135/AB/R, prijatá 5. apríla 2001.Bericht des Berufungsgremiums, Europäische Gemeinschaften — Maßnahmen betreffend Asbest und asbesthaltige Produkte, WT/DS135/AB/R, angenommen am 5. April 2001.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

azbestový odpad a súčiastky obsahujúce azbest,Asbestabfall und Bauteile, die Asbest enthalten,
výrobky z azbestu (položka 6812);Waren aus Asbest (Position 6812);
pokrývky hlavy z azbestu (položka 6812) aleboKopfbedeckungen aus Asbest (Position 6812);
obuv a pokrývky hlavy z akéhokoľvek materiálu okrem azbestu.Schuhe und Kopfbedeckungen aus Stoffen aller Art, ausgenommen aus Asbest.
Spracované vlákna; zmesi na základe azbestu alebo na základe azbestu a uhličitanu horečnatéhobearbeitete Fasern; Mischungen auf der Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage von Asbest und Magnesiumcarbonat
Spracované azbestové vlákna; zmesi na základe azbestu alebo na základe azbestu a uhličitanu horečnatéhobearbeitete Asbestfasern; Mischungen auf der Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage von Asbest und Magnesiumcarbonat
Strojové píly na opracovanie kameňa, keramiky, betónu, azbestového cementu alebo podobných nerastných materiálov alebo stroje na opracovanie skla za studenaSägemaschinen zum Bearbeiten von Steinen, keramischen Waren, Beton, Asbestzement oder ähnlichen mineralischen Stoffen oder zum Kaltbearbeiten von Glas