"alkohol" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
alkoholAlkohol

Beispieltexte mit "alkohol"

chemický alkoholchemischer Alkohol
Výrobok neobsahuje alkohol.Die Ware enthält keinen Alkohol.
Alkohol musí byť vyskladnený najneskôr do 8 mesiacov od oznámenia rozhodnutia Komisie o udelení predaja.Die Übernahme des Alkohols muss acht Monate nach der Mitteilung der Zuschlagserteilung durch die Kommission abgeschlossen sein.
konzumovať alkohol v čase výkonu služby;während des Dienstes keinen Alkohol zu sich nehmen dürfen;
Patrí sem aj výroba alkoholu iného ako alkohol z hrozna, jablkový mušt alebo hruškový mušt.Darunter fällt auch aus sonstigen Erzeugnissen als Trauben hergestellter Alkohol, d.h. Apfelwein oder Birnenmost.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

alkoholizmusAlkoholismus
alkoholický nápojalkoholisches Getränk
alkoholizované vínogespriteter Wein
nealkoholický nápojalkoholfreies Getränk
Furfurylalkohol a tetrahydrofurfurylalkoholFurfurylalkohol und Tetrahydrofurfurylalkohol
Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvoduEthylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs
Alkoholo-metrický titer (v % obj.)Alkoholgehalt (in % vol)
alkoholu alebo akejkoľvek psychoaktívnej látky aleboAlkohol oder psychoaktiven Substanzen oder
ALKOHOLY A ICH HALOGÉN-, SULFO-, NITRO- ALEBO NITRÓZODERIVÁTYALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ODER NITROSODERIVATE
Alkoholperoxidy; éterperoxidy, ketoperoxidy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderivátyAlkohol-, Ether- und Ketonperoxide sowie ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate
5 % alebo viac, ale najviac 6,5 % hydroxylových skupín vyjadrených ako vinylalkoholHydroxylgruppen, berechnet als Vinylalkohol, von 5 GHT bis 6,5 GHT
5 % alebo viac, ale najviac 6,5 % hydroxylových skupín, vyjadrených ako vinylalkoholHydroxylgruppen, berechnet als Vinylalkohol, von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 6,5 GHT
Vyššie alkoholy (C3 – C8)höhere Alkohole (C3-C8)
Etanol a vyššie alkoholy [10]Ethanol und höhere Alkohole [10]
pri víne skutočný obsah alkoholu,bei Wein: der vorhandene Alkoholgehalt,
etylalkohol (položka 2207 alebo 2208);Ethylalkohol (Position 2207 oder 2208);
Destilovanie, úprava a miešanie alkoholuHerstellung von Spirituosen
F530: skutočná objemová koncentrácia alkoholuF530: Vorhandener Alkoholgehalt in Volumenprozent
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, časť XXI;Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, Teil XXI;