"Vlastník" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
VlastníkInhaber

Beispieltexte mit "Vlastník"

vlastník je ochotný uskutočniť predaj,Der Eigentümer ist verkaufswillig.
Vlastník exempláru(-ov) (meno, priezvisko, trvalé bydlisko a štát, v ktorom je evidovaný)Eigentümer des Exemplars/der Exemplare, ständige Anschrift und Land der Registrierung
Roly strany vo vzťahu k zdroju, napríklad vlastník.Funktionen des Beteiligten in Bezug auf eine Ressource, z. B. Eigentümer.
Odsek 7 Vlastník predmetu(-ov): Meno a adresa.Feld 7 Eigentümer des Kulturguts (der Kulturgüter): Name und Anschrift.
Ako odplatu za tento záväzok mal vlastník nárok na časť zisku.Als Gegenleistung für diese Verpflichtung erhielt der Eigentümer Anspruch auf einen Anteil am Gewinn.
Spoločnosti, v ktorých má vlastník záujmy podľa článku 8 ods. 2Unternehmen, an denen die Eigentümer gemäß Artikel 8 Absatz 2 beteiligt sind
HDSL prevzala ako skutočný vlastník viacero lodí spoločnosti Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL).HDSL hat eine Reihe von Schiffen der Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL) als wirtschaftlicher Eigentümer übernommen.
názov vlastníka účtu pre nadobúdajúci účet: vlastník účtu (osoba, prevádzkovateľ, Komisia, členský štát);Name des Kontoinhabers des Empfängerkontos: Kontoinhaber (Person, Betreiber, Kommission, Mitgliedstaat)
názov vlastníka účtu pre prevádzajúci účet: vlastník účtu (osoba, prevádzkovateľ, Komisia, členský štát);Name des Kontoinhabers des übertragenden Kontos: Kontoinhaber (Person, Betreiber, Kommission, Mitgliedstaat)
Je vlastník podniku zodpovedný (podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov EHP) za znečistenie/environmentálny problém?Ist der Eigentümer des Unternehmens (nach innerstaatlichem Recht oder EWR-Recht) für die Verschmutzung/das Umweltproblem haftbar?

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

meno a kontaktné údaje vlastníka;Name und Kontaktinformationen des Tierhalters;
Rozdelenia nepeňažných aktív vlastníkomSachdividenden an Eigentümer
Všeobecné požiadavky na vlastníkov lodíAllgemeine Anforderungen für Schiffseigner
Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkovIdentität und Wohnsitz des wirtschaftlichen Eigentümers
Primárny splnomocnený zástupca vlastníka účtuHauptbevollmächtigter des Kontoinhabers
Sekundárny splnomocnený zástupca vlastníka účtuUnterbevollmächtigter des Kontoinhabers
Dodatočný splnomocnený zástupca vlastníka účtuWeiterer Bevollmächtigter des Kontoinhabers