"Správca" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

SprávcaVerwalter

Beispieltexte mit "Správca"

lesný správcaForstaufseher
Správca aktív preto vyvodí záver, že fond ovláda.Der Vermögensverwalter zieht folglich den Schluss, dass er das Beteiligungsunternehmen beherrscht.
Správca fondu preto vyvodí záver, že fond neovláda.Der Fondsmanager zieht also den Schluss, dass er den Fonds nicht beherrscht.
Správca registra urýchlene vydá takéto náhradné heslá.Der Registerführer vergibt dann unverzüglich ein neues Passwort.
Správca fondu má napriek tomu pri rozhodovaní rozsiahlu voľnosť uváženia.Nichtsdestotrotz verfügt der Fondsmanager bei seinen Entscheidungen über einen großen Ermessensspielraum.
Správca aktív vlastní 35 percent vlastného imania subjektu, do ktorého sa investuje.Der Vermögensverwalter besitzt 35 % des Eigenkapitals des Beteiligungsunternehmens.
Správca fondu nie je povinný kryť straty presahujúce jeho dvojpercentnú investíciu.Der Fondsmanager trägt über seine Anlage von 2 % hinaus keine Haftung für Verluste des Fonds.
Správca aktív môže byť odvolaný bez príčiny rozhodnutím jednoduchej väčšiny ostatných investorov.Der Vermögensverwalter kann ohne wichtigen Grund durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anderen Anleger abgesetzt werden.
Číslicové osvedčenia registruje ako platné centrálny správca.Digitale Zertifikate werden von der Zertifizierungsstelle als gültig eingetragen.
Centrálny správca požiada, aby register vykonal nasledujúce etapy testovania:Der Zentralverwalter schreibt jedem Register vor, die folgenden Prüfschritte durchzuführen:
Centrálny správca určí testovaciu oblasť, aby boli umožnené testovacie postupy uvedené v odseku 1.Der Zentralverwalter richtet einen Testbereich ein, um die in Absatz 1 genannten Prüfungen zu erleichtern.
Centrálny správca a každý správca registra urobí všetky náležité kroky, ktorými zabezpečí, že:Der Zentralverwalter und alle Registerführer ergreifen alle sinnvollen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
Centrálny správca neaktualizuje informácie obsiahnuté v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva.Der Zentralverwalter aktualisiert die in der unabhängigen Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft enthaltenen Informationen nicht.
Každý povoľujúci úradník, účtovník alebo správca záloh podlieha disciplinárnemu konaniu a zaplateniu náhrady.Anweisungsbefugte, Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter können disziplinarrechtlich verlangt und finanziell haftbar gemacht werden.
Centrálny správca nebude zverejňovať dodatočné informácie uchovávané v nezávislom protokole transakcií SpoločenstvaDer Zentralverwalter gibt keine weiteren in der unabhängigen Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft gespeicherten Informationen bekannt.
Príslušný správca alebo správcovia registra bezodkladne informuje príslušného vlastníka účtu o prerušení daného procesu.Der bzw. die jeweiligen Registerführer unterrichten unverzüglich die betroffenen Kontoinhaber von der Beendigung des Vorgangs.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Správca záloh môže uhradiť výdavky tretím stranám na základe a v medziach:Zahlungen an Dritte können vom Zahlstellenverwalter geleistet werden auf der Grundlage und im Rahmen
Správca registra zmení na požiadanie systémový čas svojho registra, aby sa zabezpečila časová synchronizácia.Auf Anforderung ändert ein Registerführer die Systemzeit seines Registers, damit die Zeiten synchronisiert werden.
správca registra pridelí žiadosti unikátny identifikačný kód korelácie obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI;der Registerführer teilt der Anforderung eine eindeutige Korrelationskennung mit den in Anhang VI genannten Bestandteilen zu;
Správca penzijných fondov, manažér penzijných fondov, penzijný fond a dôchodková schéma viacerých zamestnávateľovVerwalter und Träger von Altersvorsorgeeinrichtungen und Altersvorsorgeeinrichtung mehrerer Arbeitgeber
Správca poverený zabezpečením odčlenenia činností bude môcť zastávať funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Crediop.Als Sachwalter, der die Ausgliederung der Geschäftsbereiche gewährleistet, kommt der Generaldirektor von Crediop in Frage.
Správca registra bezodkladne vyrozumie vlastníka účtu o utvorení, aktualizovaní alebo zatvorení jeho osobného holdingového účtu.Der Registerführer unterrichtet die Kontoinhaber unverzüglich über die Einrichtung, Aktualisierung oder Schließung ihrer jeweiligen Personenkonten.
Správca registra bezodkladne vyrozumie vlastníka účtu o utvorení, aktualizovaní alebo zatvorení jeho holdingového účtu prevádzkovateľa.Der Registerführer unterrichtet den Kontoinhaber unverzüglich über die Einrichtung, Aktualisierung oder Schließung seines Kontos.
Vzťah medzi vlastníkmi účtov a správcami registrov.Beziehung zwischen Kontoinhabern und Registerführern
V tomto príklade správca fondu kladie pri analýze väčší dôraz na významné právo odvolať ho.In diesem Beispiel weist der Fondsmanager in der Analyse den substanziellen Abberufungsrechten ein größeres Gewicht zu.
V rámci definovaných parametrov má správca fondu voľné uváženie, do akých aktív môže investovať.Der Fonds wurde bei Anlegern als Geldanlage in ein gestreutes Depot von Eigenkapitaltiteln börsennotierter Unternehmen vermarktet.
Komisia bude koordinovať implementáciu požiadaviek tohto nariadenia správcami registrov každého členského štátu a centrálnym správcom.Die Kommission koordiniert die Umsetzung der Bestimmungen dieser Verordnung mit den Registerführern der einzelnen Mitgliedstaaten und dem Zentralverwalter.
Predovšetkým v záujme zabránenia kurzovým stratám môže správca záloh vykonávať prevody medzi rôznymi bankovými účtami týkajúcimi sa tej istej zálohy.Um insbesondere Wechselkursverluste zu vermeiden, kann der Zahlstellenverwalter Übertragungen zwischen den verschiedenen Bankkonten ein und derselben Zahlstelle vornehmen.
stavia mosty medzi najnovšími poznatkami výskumu a technológiami a poľnohospodármi, správcami lesov, vidieckymi komunitami, podnikmi, MVO a poradenskými službami.Brückenschlag zwischen Spitzenforschung und -technologie sowie den Landwirten, Waldbewirtschaftern, ländlichen Gemeinden, Unternehmen, NRO und Beratungsdiensten.
Ak sa v priebehu procesu zosúlaďovania údajov zistí nejaká nezrovnalosť, centrálny správca bezodkladne informuje o tom príslušného správcu alebo správcov registra.Wird beim Datenabgleich eine Abweichung festgestellt, unterrichtet der Zentralverwalter unverzüglich den bzw. die jeweiligen Registerführer davon.