"Francúzsko" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

FrancúzskoFrankreich
FrancúzskoLa Réunion: Demersale und pelagische Arten.

Beispieltexte mit "Francúzsko"

Francúzsko otestuje komunikáciu medzi C.SIS a prevodníkom.Frankreich testet die Kommunikation zwischen dem C.SIS und dem Konverter.
Francúzsko zakázalo loviť tieto zásoby od 11. septembra 2004.Frankreich hat die Befischung dieses Bestands ab dem 11. September 2004 verboten.
Francúzsko v prípade potreby na tento účel sprístupní údaje.Frankreich stellt erforderlichenfalls Daten für Testzwecke zur Verfügung.
Francúzsko prijme všetky potrebné opatrenia na vykonávanie tohto akčného plánu.“.Frankreich trifft die erforderlichen Maßnahmen für die Durchführung dieses Aktionsplans."
Francúzsko poslalo 4. apríla 2011 svoje stanovisko k pripomienkam zainteresovaných strán.Frankreich nahm am 4. April 2011 zu den Stellungnahmen der Beteiligten Stellung.
Francúzsko predložilo nový dôkaz preukazujúci potrebu pre ďalšie nevyhnutné používanie.Frankreich hat neue Beweise für weitere unverzichtbare Anwendungen vorlegt.
Francúzsko vyhodnotilo doplňujúce údaje predložené žiadateľom a vypracovalo dodatočnú správu.Frankreich hat die vom Antragsteller vorgelegten zusätzlichen Daten bewertet und einen Zusatzbericht erstellt.
Dodatočné dni rybolovu pre FrancúzskoZusätzliche Fangtage für Frankreich
France Galop zastupuje v tejto federácii Francúzsko.In diesem Verband ist Frankreich durch France Galop vertreten.
Validovanú metódu vyvinul Národný veterinárny ústav Nórska a INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Francúzsko.Die validierte Methode wurde vom norwegischen Nationalen Veterinärinstitut und vom französischen INRA entwickelt.
Vec C-482/99 Francúzsko proti Komisii, Zb.2002, s. I-4397.Rechtsache C-482/99, Frankreich/Kommission, Slg. 2002, I-4397.
ktorú Francúzsko zamýšľa poskytnúť dostihovým spoločnostiamdie Frankreich zugunsten der Pferderennveranstalter durchzuführen plant
Španielsko a Francúzsko budú do rokovaní zapojené v plnom rozsahu.Spanien und Frankreich werden in vollem Umfang an den Verhandlungen beteiligt.
so zreteľom na žiadosti, ktoré predložilo Francúzsko a Spojené kráľovstvo,auf Antrag Frankreichs und des Vereinigten Königreichs,
Dňa 14. decembra 2011 Francúzsko predložilo návrh zmeny svojho pôvodného oznámenia.Frankreich legte am 14. Dezember 2011 einen Änderungsentwurf zu seiner Erstanmeldung vor.
PCI Prepojovacie vedenie Francúzsko – Španielsko medzi Akvitániou (FR) a Baskickom (ES)PCI Verbindungsleitung Frankreich — Spanien zwischen der Aquitaine (FR) und dem Baskenland (ES)
Akékoľvek takéto povolenie Francúzsko bezodkladne oznámi Komisii a ostatným členským štátom.Frankreich unterrichtet die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich über derartige Genehmigungen.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Centre (Francúzsko)Centre (Frankreich)
Francúzsko, Rakúsko, Taliansko, Rumunsko a Česká republika;in Frankreich, Österreich, Italien, Rumänien und in der Tschechischen Republik;
Francúzsko-španielska hranica po maják na myse Mayor (3° 47' z. d.)Französisch-spanische Grenze bis zum Leuchtturm von Cap Mayor (3°47′W)
Francúzsko a Holandsko v stanovenej lehote šiestich mesiacov dospeli k dohode.Frankreich und die Niederlande konnten innerhalb der vorgegebenen Frist von sechs Monaten eine Einigung erzielen.
Francúzsko predložilo 18. januára 2011 svoje pripomienky k rozhodnutiu o začatí konania.Frankreich nahm am 18. Januar 2011 zum Eröffnungsbeschluss Stellung.
Francúzsko spolu s Komisiou prepojí C.SIS prostredníctvom prevodníka s centrálnym SIS II.Frankreich schließt das C.SIS gemeinsam mit der Kommission über den Konverter an das zentrale SIS II an.
Francúzsko predložilo 4. apríla 2011 svoje stanovisko k pripomienkam zainteresovaných strán.Frankreich legte am 4. April 2011 seine Stellungnahme zu den Äußerungen der Beteiligten vor.
Francúzsko v súlade s ustanoveniami Schengenského dohovoru sprístupňuje a prevádzkuje C.SIS.Frankreich stellt gemäß dem Schengener Durchführungsübereinkommen das C.SIS zur Verfügung und betreibt das C.SIS.
Antwerp – Namur – hranica s Luxemburskom – hranica s FrancúzskomAntwerpen – Namur – Grenze LU – Grenze FR
Tento akčný plán je predmetom dialógu medzi Francúzskom a Komisiou.Dieser Aktionsplan ist Gegenstand eines Dialogs zwischen Frankreich und der Kommission.
PCI Prepojovacie vedenie so spätným tokom medzi Švajčiarskom a FrancúzskomPCI Gastransport in Gegenflussrichtung zwischen der Schweiz und Frankreich
Obojsmerné toky medzi Talianskom, Švajčiarskom, Nemeckom a Belgickom/FrancúzskomBidirektionaler Gasdurchfluss zwischen Italien, der Schweiz, Deutschland und Belgien/Frankreich
V dôsledku toho Francúzsko nestihne dokončiť tento register do 31. decembra 2021.Daher wird Frankreich nicht in der Lage sein, dieses Register bis zum 31. Dezember 2021 fertigzustellen.
Rozvoj prepojovacích vedení medzi Holandskom, Belgickom, Francúzskom a LuxemburskomAusbau der Verbindungsleitungen zwischen den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Luxemburg
Dotknuté členské štáty: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo;Betroffene Mitgliedstaaten: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Vereinigtes Königreich;